VII SAB/Wa 42/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3055950

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lipca 2020 r. VII SAB/Wa 42/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Janeczko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S B na bezczynność Rzecznika Praw Pacjenta postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 1 lutego 2020 r. S B (dalej: "skarżący) wniósł skargę na bezczynność Rzecznika Praw Pacjenta w związku z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego znak: (...).

Sąd pismem z 21 kwietnia 2020 r. wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez wskazanie numeru PESEL skarżącego oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych. Jednocześnie Sąd pouczył skarżącego, że braki te powinny zostać uzupełnione w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższa korespondencja została odebrana przez skarżącego osobiście w dniu 24 kwietnia 2020 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 22 akt sądowych).

Z informacji znajdującej się w aktach sądowych (k. 23) wynika, że wpis od skargi nie został uiszczony. Skarżący nie wskazał także brakującego numeru PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Stosowanie zaś do art. 46 § 2 pkt 1b pismo strony, gdy jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. Ponadto zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Na podstawie art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Z kolei zgodnie z art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis powinien zostać uiszczony gotówką w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu, o czym strona skarżąca została pouczona.

Biorąc pod uwagę regulację zawartą w art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Przepis ten został następnie uchylony przez art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Oznacza to, że od dnia 25 maja 2020 r. rozpoczęły swój bieg terminy sądowe i procesowe.

Przenosząc powyższe regulacje na grunt rozpoznawanej sprawy należy wskazać, że skarżący odebrał wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w dniu 24 kwietnia 2020 r. W tym okresie terminy sądowe i procesowe pozostawały jeszcze zawieszone. W związku z tym należy uznać, że bieg terminu do uiszczenia wpisu sądowego oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi rozpoczął swój bieg w dniu 25 maja 2020 r. i upłynął z dniem 1 czerwca 2020 r. Z informacji znajdujących się w aktach sądowych wynika, że strona skarżąca we wskazanym terminie nie wskazała swoje numeru PESEL oraz nie uiściła wpisu sądowego od skargi.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a." postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.