VII SAB/Wa 40/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2590919

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2018 r. VII SAB/Wa 40/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Cieśla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. P. o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt VII SAB/Wa 40/17 w sprawie ze skargi E. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) postanawia: odmówić sprostowania uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt VII SAB/Wa 40/17

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 zm., "p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

E. P. pismem z dnia 28 stycznia 2018 r. wniosła o sprostowanie nieprawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w niniejszej sprawie, poprzez wykreślenie z uzasadnienia wyroku k. 1 i 3 - zapisu dotyczącego numeru protokołu (...).

Skarżąca wniosek argumentowała okolicznością, że numer protokołu (...) nie istnieje, bowiem nie posiada ona takiego protokołu.

Ponadto wnioskodawczyni wskazała, że posiada wyłącznie protokół sporządzony przez pracownika Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2017 r. numer (...).

W ocenie Sądu wniosek skarżącej o sprostowanie uzasadnienia ww. wyroku jest bezpodstawny.

Jak wynika bowiem z analizy akt administracyjnych sprawy znak (...), zawarty jest w nich powoływany w uzasadnieniu ww. wyroku protokół nr (...) z dnia (...) marca 2018 r. sporządzony przez pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (...) (k. 614 akt administracyjnych).

Dlatego też, pozbawione podstaw są twierdzenia wnioskodawczymi, iż przedmiotowy protokół nie istnieje.

W tym stanie rzeczy Sąd - na mocy art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.