VII SAB/Wa 3/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2357994

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017 r. VII SAB/Wa 3/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Stawecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. S. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla (...) W. w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2016 r., sygn. akt VII SAB/Wa 49/15 o zwrocie skarżącemu kwoty 100 zł (słownie: sto złotych), uiszczonej tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 maja 2016 r., sygn. akt VII SAB/Wa 49/15, po rozpoznaniu sprawy w trybie uproszczonym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę S. P. S. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla (...) Warszawy. w postępowaniu egzekucyjnym.

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2016 r., sygn. akt VII SAB/Wa 49/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił skarżącemu, S. P. S., kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Sądu z dnia 13 maja 2016 r. o odrzuceniu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, użyte w przywołanym przepisie stwierdzenie "zmiany okoliczności sprawy" dotyczy wszelkich zmian, występujących zarówno w okolicznościach faktycznych sprawy, jak i w obowiązującym prawie. Muszą to być jednak takie zmiany, które uzasadniają zmianę dotychczasowego rozstrzygnięcia (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt I OZ 201/14, LEX nr 1 440 276).

W niniejszej sprawie wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowienie z dnia 10 listopada 2016 r. skutkuje koniecznością ponownego rozpoznania wniesionej przez skarżącego skargi. W wyniku tego zdarzenia, stanowiącego zmianę okoliczności sprawy z art. 165 p.p.s.a., niewykonane postanowienie Sądu z dnia 10 sierpnia 2016 r. należało uchylić.

W tym stanie rzeczy Sąd - na mocy art. 165 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.