Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1139867

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lutego 2012 r.
VII SAB/Wa 142/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd (spr.).

Sędziowie WSA: Joanna Gierak-Podsiadły, Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2012 r. sprawy ze skargi T. K. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego W.

I.

skargę oddala,

II.

przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata K. M. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 295,20 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), w tym: tytułem zastępstwa prawnego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 złotych (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy).

Uzasadnienie faktyczne

T. K. wniosła w dniu 26 lipca 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla W. postępowania administracyjnego prowadzonego w ramach nadzoru budowlanego w sprawie dotyczącej wykonania robót budowlanych w domu przy ul. (...) w W.

Skarżąca załączyła do skargi wezwanie do usunięcia prawa dokonane pismem z dnia 8 września 2008 r. Z powyższego wezwania wynika, że jego przedmiotem była bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla W. w sprawie podjętej postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2004 r. nr (...) (w aktach k. 26) dotyczącej domu znajdującego się na terenie działki o nr ew. (...) z obr (...).

W odpowiedzi na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla W. pismem z dnia 22 sierpnia 2011 r. poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 stycznia 2010 r. sygn. akt VII SA/Wa 168/09 oddalił skargę T. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr (...) z dnia (...) grudnia 2008 r. utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla W. nr (...) z dnia (...) sierpnia 2008 r. umarzającą postępowanie administracyjne prowadzone w ramach nadzoru budowlanego w sprawie dotyczącej wykonania robót budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym znajdującym się na nieruchomości przy ul. (...) w W.

Pismem z dnia 24 lutego 2012 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o zwrócenie się przez Wojewódzki Sąd Administracyjny do właściwych organów o przekazanie szeregu wskazanych w tym piśmie dokumentów.

Z załączonych do powyższego pisma dokumentów wynikało zaś m.in. że zawiadomieniem z dnia 6 lutego 2002 r. (w aktach k. 60) zostało wszczęte w ramach nadzoru budowlanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla W. postępowanie administracyjne w sprawie obiektów budowlanych wybudowanych na terenie działek o nr ew. (...), (...), (...), (...) i (...) z obrębu (...) oraz drogi biegnącej między ulicami (...) i (...). Postępowanie to zostało zawieszone postanowieniem z dnia (...) września 2003 r. nr (...) (w aktach k. 73) i podjęte postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2004 r. Nr (...) wskazanym w wezwaniu do usunięcia prawa z dnia 8 września 2008 r., które to wezwanie zostało dołączone do skargi. Zaś postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2008 r. (w aktach k. 92) postępowanie w przedmiocie wykonania robót budowlanych w budynku na nieruchomości przy ul. (...) w W. zostało umorzone wobec wykonania przez inwestora obowiązków nałożonych postanowieniem nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dna 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji poprzez orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 do 4a p.p.s.a.

Skarżąca wskazała, że powiatowy organ nadzoru nie podejmuje od 2004 r. żadnych czynności w ramach nadzoru budowlanego w sprawie dotyczącej wykonania robót budowlanych w domu przy ul. (...) w W.

Bezczynność organu administracji publicznej uregulowana jest w art. 36 i 37 k.p.a. jednak Kodeks nie posługuje się terminem bezczynność, lecz terminem niezałatwienie sprawy w terminie. Uznać zatem należy że termin bezczynność jest terminem potocznym. Nie ma jednak wątpliwości, że skarga T. K. została oparta o. art. 36 i 37 k.p.a.

Z bezczynnością organu mamy do czynienia, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie albo gdy wprawdzie prowadził postępowanie, ale mimo istnienia ustawowego obowiązku, nie zakończył go wydaniem w terminie określonym w k.p.a. decyzji, postanowienia bądź innego aktu albo nie podjął stosownej czynności. Bezczynność organu musi istnieć w dniu rozpoznania skargi przez sąd.

Przedmiotem skargi jest bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla W. w sprawie wykonania robót budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym znajdującym się na nieruchomości przy ul. (...) w W.

Z załączonych akt administracyjnych (k.44) wynika jednak, że przedmiotowe postępowanie nadzorcze zostało zakończone decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla W. nr (...) z dnia (...) sierpnia 2008 r. o umarzeniu postępowania.

Decyzja ta została zaś utrzymana w mocy ostateczną decyzją (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr (...) z dnia (...) grudnia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w warszawie wyrokiem z dnia 21 stycznia 2010 r., sygn. akt VII SA/Wa 168/09 oddalił skargę na ww. decyzję.

Wobec zakończenia objętego skargą postępowania należy uznać, że zarówno na dzień wniesienia skargi na bezczynność do sądu, jak i na dzień orzekania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie istniała przesłanka bezczynności organu.

Nie można bowiem skutecznie zarzucić Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla W., że jest w stanie bezczynności w postępowaniu, które nie jest obecnie prowadzone, skoro postępowanie zostało ostatecznie zakończone decyzją, a decyzja ta nie została wzruszona ani w drodze postępowania sądowoadministracyjnego.

Przyjmując stan sprawy na dzień wyrokowania i fakt wydania decyzji umarzającej postępowanie objęte skargą na bezczynność, skargę należało oddalić na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.