Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2569506

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
VII SAB/Wa 13/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. K. na bezczynność Rzecznika Praw Pacjenta postępowania w postępowaniu znak: (...) w przedmiocie bezczynności organu w zakresie prawidłowości w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na na bezczynność Rzecznika Praw Pacjenta postępowania w postępowaniu znak: (...)

W skardze zawarto również wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Zarządzeniem z dnia 5 kwietnia starszy referendarz sądowy pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy.

W ustawowym terminie przedmiotowe zarządzenie w zakresie prawa pomocy nie zostało zaskarżone.

Wobec powyższego, zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 14 maja 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe wezwanie do wykonania zarządzenia zobowiązującego do uiszczenia wpisu skarżący odebrał osobiście w dniu 22 marca 2018 r. (k. 43).

Do dnia 18 czerwca 2018 r. skarżący nie uiścił przedmiotowego wpisu w kwocie 200 zł (k. 42).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Nadto w myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu).

Jak wynika z analizy akt niniejszej sprawy, skarżący w zakreślonym przez Sąd terminie nie uiścił wpisu w kwocie 100 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na nieuiszczenie wpisu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.