Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920936

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2012 r.
VII SAB/Wa 112/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Maciej Majewski referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. H. o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SAB/Wa 112/12 ze skargi J. H. na bezczynność Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w (...) postanawia: przyznać J. H. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz poprzez ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął na formularzu PPF wniosek J. H. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.

Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż J. H. prowadzi gospodarstwo domowe z żoną i córką. Mieszka w domu będącym własnością córki. Wnioskodawca jak i jego żona są osobami schorowanymi. Wnioskodawca przeszedł dwa udary mózgu, których skutki nadal odczuwa. Żona choruje na chorobę nowotworową. Córka wnioskodawców jest studentką studiującą w W. Rodzina wnioskodawcy utrzymuje się z rent wnioskodawcy i jego żony w łącznej wysokości 2401 zł. Córka wnioskodawcy jest ponadto właścicielką nieruchomości rolnej o pow. 0,19 ha przeliczeniowego. Stałe wydatki gospodarstwa domowego to miesięcznie 350 zł. (podatki, prąd, woda, ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna, gaz), leki i leczenie około 400 zł, węgiel 500-800 zł, remonty 200-300 zł. Wnioskodawca nie posiada oszczędności, ani przedmiotów wartościowych. Dodatkowo studia córki generują kolejne miesięczne wydatki.

Uzasadnienie prawne

W sprawie zważono, co następuje.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Zasadą jest, że każdy wnoszący sprawę do Sądu zobowiązany jest ponosić koszty sądowe, a tylko faktyczny brak możliwości finansowych może skutkować zwolnieniem od ich ponoszenia. Przyznanie prawa pomocy nastąpić może w przypadku wykazania, że wnioskujący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek lub pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i swojej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Biorąc pod uwagę sytuację majątkową J. H. uznać należy, iż uzasadnione jest przychylenie się do wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu. Dochodem w rodzinie są renty wnioskodawcy i jego żony. W gospodarstwie domowym pozostaje również studiująca córka. Z uwagi na stan zdrowia wnioskodawcy i jego żony dochód w rodzinie strony jest obciążony wydatkami na leki. W tej sytuacji uznać należy, że samodzielne opłacenie kosztów sądowych i opłacenie zawodowego pełnomocnika przekracza możliwości finansowe wnioskodawcy.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.