Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920932

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 963/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (spr.).

Sędziowie WSA: Włodzimierz Kowalczyk, Bożena Więch-Baranowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2012 r. sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości B. w W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie skierowania do wykonania zastępczego postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest skarga Wspólnoty Mieszkaniowej B. z siedzibą w W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie skierowania do wykonania zastępczego obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym nr (...) z dnia (...) grudnia 2011 r. wynikającego z decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego nr (...) z dnia (...) listopada 2011 r. nakazującej Wspólnocie Mieszkaniowej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul B poprzez demontaż reklamy wielkoformatowej - siatki winylowej wraz z konstrukcją wsporczą umieszczonej na elewacji frontowej budynku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 lipca 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 137/12 uchylił decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2011 r. nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, która stanowiła podstawę tytułu wykonawczego.

Od prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 137/12 zależy rozstrzygniecie w powyższej sprawie.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ww. ustawy należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.