Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3106509

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2020 r.
VII SA/Wa 933/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym MP i MP na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W z dnia (...) lutego 2020 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy przyznania zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru i wynagrodzenia za dozór pojazdu postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić JP, MP i MP - solidarnie kwotę 100 (słownie: sto) złotych, tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżące JP, MP i MP wniosły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W z (...) lutego 2020 r., znak: (...). Wraz ze skargą uiściły wpis sądowy w wysokości 100 zł (potwierdzenie uiszczenia wpisu k. 11). Skarga została podpisana tylko przez JP.

Postanowieniem z 31 sierpnia 2020 r. (k. 22), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę JP, wobec nieuzupełnienia przez ww. w ustawowym terminie braków formalnych skargi.

Zarządzeniem z 31 sierpnia 2020 r. (k.25), pominięto JP jako pełnomocnika pozostałych skarżących. Jednocześnie wezwano MP i MP do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie własnych numerów PESEL, a także do podpisania skargi (znajdującej się w aktach sprawy) lub nadesłania egzemplarza skargi osobiście podpisanego - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, MP odebrała wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi w dniu 14 września 2020 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 35), natomiast wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi skierowane do MP wróciło do Sądu z adnotacją na kopercie "zwrot - nie podjęto w terminie" oraz o podwójnym awizowaniu (w dniach: 7 września 2020 r. i 15 września 2020 r.).

Skarżące nie dopełniły ww. czynności. Braki formalne skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Podstawowe wymogi, jakim powinny odpowiadać pisma w postępowaniu sądowym, określa art. 46 i art. 47 p.p.s.a.

Zgodnie zatem z art. 46 § 3 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony, gdy jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. Z art. 46 § 1 pkt 4 w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a., wynika zaś, że skarga powinna zawierać podpis strony.

W przypadku skargi rodzaj rygoru ustawodawca określił w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych.

MP odebrała wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi w dniu 14 września 2020 r.

Siedmiodniowy termin do uzupełnienia ww. braków upłynął skarżącej MP 21 września 2020 r.

Przesyłka zawierająca wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi, skierowana do MP, po uprzednim dwukrotnym awizowaniu (w dniach 7 września 2020 r. i 15 września 2020 r.), została zwrócona do Sądu 29 września 2020 r. Powyższą przesyłkę uznano za skutecznie doręczoną w dniu 21 września 2020 r., na podstawie art. 73 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 73 p.p.s.a. w razie, gdy nie jest możliwe ani doręczenie właściwe, ani zastępcze pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w powyższym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego terminu. W niniejszej sprawie spełniono powyższy wymóg, bowiem przesyłka została dwukrotnie awizowana.

Zatem siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi przez MP upłynął 28 września 2020 r.

Żadna ze skarżących nie uzupełniła w terminie braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobligowany był odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego postanowiono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.