VII SA/Wa 921/18, Pojęcie działki budowlanej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2616407

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 r. VII SA/Wa 921/18 Pojęcie działki budowlanej.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska (spr.), Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi M. N. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę uchyla zaskarżoną decyzję

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z (...) lutego 2018 r., znak: (...), nr (...), Wojewoda (...) po rozpatrzeniu odwołania M. N., reprezentowanej przez D. P. od decyzji Starosty (...) nr (...) z (...) października 2017 r., znak: (...), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej A. i J. K. pozwolenia na budowę budynku garażowo-gospodarczego oraz rozbiórkę budynku gospodarczego / oznaczonego nr (...) na projekcie zagospodarowania działki) na działce nr ew. (...) w miejscowości S., gmina O., obręb ew. (...); jednostka ew. (...), powiat (...), województwo (...) - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia organ wskazał, że A. i J. K. 23 czerwca 2017 r. wystąpili do Starosty (...) z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę budynku garażowo - gospodarczego oraz rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr ew. (...) w miejscowości S., gmina O.

Organ pierwszej instancji - Starosta (...) rozpatrując załączone do wniosku dokumenty stwierdził braki w przedstawionym do zatwierdzenia projekcie budowlanym, w związku z tym w postanowieniu z (...) sierpnia 2017 r. znak: (...) nałożył na inwestorów obowiązek doprowadzenia projektu do zgodności z obowiązującymi przepisami w terminie do 2 października 2017 r. A. i J. K. przedłożyli poprawiony projekt budowlany w terminie wskazanym w ww. postanowieniu. Starosta (...) decyzją z (...) października 2017 r., nr (...) znak: (...) zatwierdził projekt budowlany i udzielił A. i J. K. pozwolenia na budowę budynku garażowo - gospodarczego oraz rozbiórkę budynku gospodarczego (oznaczonego nr (...) na projekcie zagospodarowania działki) na działce nr ew. (...) w miejscowości S., gmina O., obręb ew. (...) jednostka ew. (...), powiat (...), województwo (...).

Odwołanie M. N. od ww. decyzji Starosty wszczęło postępowanie odwoławcze. Wojewoda (...) na podstawie art. 50 § 1 k.p.a. wezwał inwestorów do uzupełnienia materiału dowodowego inwestorzy i ten obowiązek wykonali.

Wojewoda (...) wskazał, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno - budowlanej sprawdza:

1)

zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2)

zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi;

3)

kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b. oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

4)

wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

5)

spełnienie wymagań określonych w art.

60 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529). Organ ocenił, że wszystkie ww. wymagania w niniejszym postępowaniu zostały spełnione. Tym samym decyzja organu pierwszej instancji odpowiada przepisom prawa.

Inwestorzy do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, dołączyli wymagane prawem dokumenty, spełniające wymogi art. 35 ustawy Prawo budowlane, tj. projekt budowlany, sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, zawierający wymagane opinie i uzgodnienia. Przedłożono też, prawidłowo wypełnione, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w myśl art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, pod rygorem odpowiedzialności karnej) obejmujące działkę inwestycyjną nr ew. (...) obręb (...) oraz zgodę właścicieli budynku na jego rozbiórkę.

Przedłożony przez inwestorów projekt budowlany jest kompletny, wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi, posiada odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia i opinie właściwych organów, jest zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy O. zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy O. Nr (...) z (...) października 2004 r.

Inwestycja położona jest na terenie oznaczonym symbolem MM - teren zabudowy mieszkaniowej o funkcjach mieszanych - zabudowa zagrodowa i jednorodzinna z towarzyszącą funkcją usług nieuciążliwych, dla którego plan ustala: - minimalna powierzchnia działki 800 m2 - minimalna powierzchnia działki czynna biologicznie 60%, w przypadku lokalizacji usług powierzchnia czynna biologicznie może być zmniejszona do 40%. Z bilansu terenu działki inwestycyjnej wynika, że powierzchnia działki biologicznie czynnej wynosi 70,47%, a projektowana zabudowa wraz z zabudową istniejącą, miejscami parkingowymi i dojściami stanowią 29,53% powierzchni działki inwestycyjnej, tym samym został spełniony warunek określony w ustaleniach planu. Dla tego obszaru ustalono również, że zabudowa garażowa i gospodarcza musi być realizowana jako jednokondygnacyjna bez podpiwniczenia o maksymalnej wysokości 5 m. Wysokość projektowanego budynku wysokość 4,89 m, bez podpiwniczenia, tym samym pozostaje w zgodności z ustaleniami planu.

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w art. 34 Prawa budowlanego spełniając wymagania § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 462) i jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji został sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zawiera stosowne oświadczenia o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do projektu dołączono wymaganą prawem informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane). Pełną odpowiedzialność za zgodność tego projektu z prawem ponoszą projektanci. Przewidziana w projekcie rozbiórka budynku gospodarczego wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę z uwagi na jego zlokalizowanie w zbliżeniu do granicy z działką nr ew.(...). Organ I instancji trafnie ocenił, że zarzut dotyczący obowiązku prowadzenia niezależnych postępowań w sprawie pozwolenia na budowę oraz rozbiórki jest niezasadny. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493), nie określa innego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i innego do wydania pozwolenia na rozbiórkę, a zatem nie ogranicza inwestorom możliwości występowania o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych jednocześnie. Ponadto, w punkcie 4 wniosku dotyczącym oznaczenia znaczkiem x odpowiedniego rodzaju inwestycji (zamierzenia budowlanego) inwestor zaznaczył zarówno budowa nowego obiektu budowlanego, jak również rozbiórka obiektu budowlanego. Wzór decyzji jest jeden, zarówno dla pozwolenia na budowę jak i dla pozwolenie na rozbiórkę.

Następnie organ drugiej instancji wskazał, że zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy Prawo budowlane do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

1)

zgodę właściciela obiektu;

2)

szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3)

opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

4)

opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

5)

pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

6)

w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Inwestorzy do pozwolenia na budowę i rozbiórkę nie załączyli wszystkich dokumentów tj. zgody właściciela obiektu na jego rozbiórkę ale następnie to uzupełnili.

W postępowaniu odwoławczym wystąpiła konieczność uzupełnienia materiału dowodowego tylko w niewielkim zakresie. Należało uzupełnić wniosek w części dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę o zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę, oraz o szkic usytuowania budynku przeznaczonego do rozbiórki, co wynikało bezpośrednio z treści art. 33 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Pozostałe dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę znajdowały się w aktach sprawy. Co do projektu rozbiórki to organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać tego dokumentu w zależności od potrzeb. W sytuacji mniej skomplikowanych rozbiórek wystarczy, że inwestor załączy opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, co w rozpatrywanym przypadku uczynił.

Wojewoda (...) uznał, że zasadny jest zarzut odwołującej się o braku możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, po poprawieniu dokumentów przez inwestorów. Organ I instancji w zawiadomieniu z 3 października 2017 r., na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. poinformował strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, ale wskazał nierealny do wykonania termin do 6 października 2017 r. Mając na uwadze jednak, że organ drugiej instancji przeprowadził uzupełniające postępowanie dowodowe, zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie, a pełnomocnik skarżącej skorzystał z tej możliwości to uchybienie to zostało konwalidowane. Jak wskazał bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 8 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Lu 7/14 - "Sam zarzut naruszenia art. 10 § 1 k.p.a. bez wykazania związku tego naruszenia z treścią rozstrzygnięcia, nie daje wystarczających podstaw do wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego. Zarzut taki może odnieść skutek jedynie wówczas, gdy stawiająca go strona wykaże, że zarzucane uchybienie uniemożliwiło jej dokonanie konkretnych czynności procesowych".

Odnosząc się do dalszych uwag odwołującej się, wniesionych przez jej pełnomocnika, Wojewoda (...) stwierdził, że projekt zagospodarowania działki został opracowany na kopii nowej aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. W projekcie został określony dostęp do drogi publicznej, a dojazd do nowego budynku zaprojektowano w sposób nie kolidujący z istniejącym uzbrojeniem terenu. Zlikwidowano również rozbieżności części opisowej z częścią rysunkową w zakresie ścian wewnętrznych, ściany stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego i część dachu zaprojektowano z materiałów niepalnych. Na projekcie zagospodarowania brak szamba, ale została naniesiona pod nr 4 istniejąca przydomowa oczyszczalnia ścieków. Za kompletność mapy odpowiada geodeta sporządzający mapę. Podnoszony w odwołaniu brak na planie zagospodarowania zaznaczonego szamba i płyty przy budynku mieszkalnym, nawet gdyby okazał się prawdą, pozostaje bez wpływu na prowadzone postępowanie. Wbrew zarzutom, geodeta na mapie do celów projektowych wskazał także granicę między działkami (...) i (...) zaś w aktach brak jest dokumentu potwierdzającego, że granica ta nie jest ustalona.

Projekt zagospodarowania działki inwestycyjnej spełnia wymogi określone § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projektowany budynek zlokalizowano w odległości 3,20 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną nr ew. (...), oraz w odległości 4,9 m od istniejącego na tej działce budynku gospodarczego o konstrukcji drewnianej. Dodatkowo od strony sąsiedniej działki zaprojektowano ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5. Z uwagi na fakt, że budynek posiada dach dwuspadowy, to projektant na rysunku nr 4, wskazał, że część dachu od strony granicy działki skarżącej, będzie wykonana z płyty niepalnej o klasie odporności ogniowej E I 60. Biorąc zatem pod uwagę zarówno warunki techniczne jak i ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzić należy, że projektowana lokalizacja budynku garażowo - gospodarczego jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz nie wskazuje na naruszenie § 13 ww. rozporządzenia dotyczącego zacieniania i ograniczenia w dopływie światła słonecznego do pomieszczeń w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych na sąsiednich działkach. Budowa budynku garażowo-gospodarczego w odległości 3,20 m od granicy działki sąsiedniej ze ścianą od strony granicy bez otworów okiennych i drzwiowych o wysokości 5,0 m nie utrudni prawidłowej zabudowy działki sąsiedniej.

Zdaniem Wojewody (...) zarzut zawarty w odwołaniu, a dotyczący braku określenia w skarżonej decyzji kategorii obiektów nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż obowiązujący wzór decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę nie zawiera tego elementu, to projektant na stronie tytułowej projektu określa kategorię obiektu, co w rozpatrywanym przypadku wykonał.

Ponadto, wbrew zarzutom odwołującej się decyzja organu I instancji zawiera obszerne uzasadnienie faktyczne i prawne zgodne z art. 107 § 1 pkt 6 k.p.a.

Wojewoda (...) wskazał ponadto, że właściciel nieruchomości sąsiadującej z terenem inwestycji nie może, nie wyrażając zgody na jej realizację, skutecznie przesądzić o negatywnym rozstrzygnięciu właściwego organu. Ponadto zgodnie z art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę, gdy inwestor spełni wymagania określone w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego, oraz w art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego, co ma miejsce w rozpatrywanej sprawie.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższe orzeczenie wniosła M. N. o kontrolę przestrzegania przepisów prawa podczas wydania decyzji zaskarżonej i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji przez Starostę (...) i Wojewodę (...).

Skarżąca stwierdziła, że Starosta (...) prowadził postępowanie naruszając niemal wszystkie ogólne zasady Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisy Prawa budowlanego. Niedopuścił strony do zapoznania się z nową dokumentacja projektową przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W zawiadomieniu wyznaczył niewłaściwy termin - do 6 października 2017 r. - (data otrzymania zawiadomienia 18 października 2017 r., na zapoznanie się z nowym projektem budowlanym i wypowiedzenie się co do zgromadzonej dokumentacji. Następnie nie czekając na zwrotkę potwierdzającą doręczenie zawiadomienia z 3 października 2017 r. wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę. Starosta (...) nie uwzględnił również prośby o dopilnowanie precyzyjnego określenia w projekcie sposobu użytkowania budynku gospodarczego, który wg nieoficjalnych informacji ma być przeznaczony na działalność usługowo - produkcyjną ze szczególną uciążliwością hałasową i jak widać z projektu (ściana przeciwpożarowa) strefą wybuchową.

W odniesieniu do postępowania odwoławczego związanego z rozpoznaniem jej odwołania od decyzji organu pierwszej instancji skarżąca wskazała, że cyt. "dokumentacja nie zawiera projektu pierwotnego, tj. mapy do celów projektowych, w celu porównania istotnych zmian. Nowa mapa do celów projektowych w sposób istotny została zmieniona przez geodetę, powodując w sposób istotny bilans terenu (...) brak na nowej mapie do celów projektowych bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (obiekt podziemny) od strony skrzyżowania drogi gminnej i wojewódzkiej, na poprzedniej mapie do celów projektowych zaznaczony (dowód - Załącznik) brak na mapie do celów projektowych płyty żelbetonowej na ławie fundamentowej o wymiarach około 3 m x 4 m służącej jako taras, balkon budynku mieszkalnego oznaczonego nr 2 na projekcie zagospodarowania terenu".

Skarżąca stwierdziła, że cyt. "granica nieruchomości od strony działki nr ewidencyjny (...), nieruchomości Pani M. N., jest nieustalona, mapa może przekłamywać granicę dość istotnie. Geodeta na mapie do celów projektowych nie określił cyframi (1-5) granic nieruchomości".

Ponadto, skarżąca wskazała, że cyt. "działka nr ewidencyjny (...), dla której udzielono pozwolenie na budowę nie ma dostępu do drogi publicznej (działka nr ewidencyjny (...) dr.). Działkę nr ewidencyjny (...) i drogę, działka nr ewidencyjny (...) przedziela działka nr ewidencyjny (...). W dokumentacji brak dla działki nr (...) oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych lub innego dokumentu sporządzonego notarialnie potwierdzającego służebności dojścia i dojazdu oraz poprowadzenia mediów, przez którą biegnie dojazd z drogi publicznej. Księga wieczysta nie zawiera żadnych wpisów dotyczących służebności".

Wreszcie zdaniem skarżącej, inwestorzy wzywani do uzupełnienia braków w dokumentacji nadal nie złożyli dokumentów odpowiadających wymogom prawa. Mimo wniosku w tym przedmiocie nie rozdzielono sprawy rozbiórki i pozwolenia na budowę.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wcześniej prezentowane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Rzeczą Sądu, w niniejszym postępowaniu, było stosownie do dyspozycji art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269), dokonanie kontroli zaskarżonego i poprzedzającego go aktu pod względem zgodności z prawem - prawidłowości zastosowania przepisów obowiązującego prawa oraz trafności ich wykładni.

Sąd stwierdza, że zaskarżona decyzja zapadła z naruszeniem prawa w zakresie skutkującym potrzebę jej uchylenia, który zostanie omówiony poniżej.

Bezsprzecznie dopuszczalne jest opracowanie jednego projektu, w którym przewiduje się rozbiórkę budynku oraz budowę, częściowo także na jego miejscu, nowego budynku. Zasadnie też ustalono - rozbiórka przewidziana w projekcie budowlanym wymagała stosownego pozwolenia na rozbiórkę, ale jej zakres nie wymagał przedłożenia projektu samej rozbiórki.

Po zbadaniu projektu zagospodarowania działki objętej inwestycją, ostatecznie przedłożonego przez inwestorów, Sąd podziela stanowisko organu omówione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji - dokument może zostać przyjęty jako prawidłowy, stanowiący część projektu budowlanego.

Sąd podziela też stanowisko Wojewody (...), zgodnie z którym inwestycja objęta projektem spełnia wymogi przewidziane w ww. rozporządzeniu w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wbrew zarzutom skargi uchybienia związane z zachowaniem zasad postępowania administracyjnego przed organem pierwszej instancji nie mają wpływu na ocenę decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie. Zostały konwalidowane w postępowaniu przed organem odwoławczym Bezsprzecznie inwestorzy wylegitymowali się prawem do dysponowania nieruchomością - działką o nr ew. (...) na przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - budowę oraz prawem do wykonania przewidzianej w projekcie rozbiórki budynku na niej usytuowanego.

Sąd stwierdził jednak, że w sprawie nie zbadano we właściwy sposób czy działka inwestorów ma legalny dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z projektem zagospodarowania działka o nr ew. (...) nie ma bezpośredniego powiązania komunikacyjnego z drogą publiczną, to prowadzi bowiem przez działkę o nr ew. (...). Wnioskodawcy nie udokumentowali jednak, że dysponują tą nieruchomością na cele ww. komunikacji.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018.1945 t.j.) przez działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której m.in. dostęp do drogi publicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Na potrzeby ustawy Prawo budowlane należy przyjąć, iż działką budowlaną jest nieruchomość, na której można prowadzić "roboty budowlane" w rozumieniu art. 3 pkt 7 tej ustawy. Nieruchomość taka może się składać z jednej lub kilku działek gruntu w znaczeniu geodezyjnym, gdyż pojęcie działki ewidencyjnej nie jest tożsame z pojęciem działki budowlanej.

Dostrzeżone przez Sąd, słusznie podniesione też w skardze, naruszenie prawa musiało prowadzić do uchylenia zaskarżonej decyzji jako wydanej z uchybieniem art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane tj. bez należytego zbadania kompletności wniosku o pozwoleniu na budowę w zakresie dysponowania przez inwestora na cele budowlane działką o nr (...) w zakresie dostępu do drogi publicznej.

Kierując się powyższą argumentacją Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji w trybie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a oraz lit. c ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018.1302 t.j.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.