Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 695248

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 r.
VII SA/Wa 912/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Więch-Baranowska (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Machlejd, Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2010 r. sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2010 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I.

uchyla zaskarżone postanowienie,

II.

stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,

III.

zasądza od Wojewody (...) na rzecz skarżącej S. Sp. z o.o. w W. kwotę 340 zł (trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda (...) postanowieniem nr (...) wydanym (...) lutego 201 Or. na podstawie art. 134 w zw. z art. 129 § 2 k.p.a. stwierdził uchybienie przez S. Sp. z o.o. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta m. W. z (...).12.2009 r. wnoszącej sprzeciw wobec zamiaru budowy trzech urządzeń reklamowych przy ul. (...) w W.

W uzasadnieniu organ podał, że decyzja której dotyczyło odwołanie została doręczona inwestorowi w dniu 15 grudnia 2009 r. Odwołanie pełnomocnika spółki zostało nadane w Urzędzie Pocztowym 30 grudnia 2009 r., a więc z uchybieniem 14 -to dniowego terminu określonego w art. 129 § 2 k.p.a., przy czym spółka nie skorzystała z możliwości wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w trybie art. 58 k.p.a.

Skargę na to postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosła S. Sp. z o.o. Wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia pełnomocnik podał, że zgłoszenia zamiaru instalacji urządzeń reklamowych w imieniu spółki dokonał w dniu 25 listopada 2009 r. jej pełnomocnik.

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się pełnomocnikowi strony jeżeli strona pełnomocnika ustanowiła. Do zgłoszenia pełnomocnik spółki dołączył pełnomocnictwo zawierające jego adres, wobec tego wszelkie pisma w sprawie powinny być doręczane pełnomocnikowi na wskazany adres. W sprawie przedmiotowego zgłoszenia decyzja organu nie była doręczona pełnomocnikowi spółki, a dowiedział się on o istnieniu decyzji 29 grudnia 2009 r.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...) wnosił o jej oddalenie podając, że decyzja została doręczona inwestorowi 15 grudnia 2009 r. na adres podany w zgłoszeniu. W treści pełnomocnictwa złożonego organowi wraz ze zgłoszeniem podane były dane pełnomocnika wraz z jego adresem zamieszkania. Nie zostało wyraźnie wskazane, źe adres wskazany w pełnomocnictwie stanowi adres dla doręczeń.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Sąd administracyjny, zgodnie z art. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), kontrolują jedynie legalność zaskarżonej decyzji, a więc prawidłowość zastosowania przepisów obowiązującego prawa oraz trafność ich wykładni.

Uwzględnienie skargi następuje wówczas, gdy Sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia prawa (art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)), przy czym ocena tego naruszenia następuje w świetle prawa obowiązującego w dacie wydania zaskarżonej decyzji.

W rozpoznawanej sprawie tego rodzaju naruszenia wystąpiły, wobec czego należy uznać, iż skarga jest zasadna.

Przedmiotem kontroli jest postanowienie Wojewody (...) z (...) lutego 201 Or. stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta m. W. z (...).12.2009 r. wnoszącej sprzeciw wobec zamiaru budowy urządzeń reklamowych przy ul. (...) w W.

W ocenie Sądu zaskarżone postanowienie zostało podjęte z naruszeniem art. 7, 40, 77, i 107 k.p.a., a więc zasad procedury administracyjnej w stopniu mającym wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Jak wynika z akt sprawy w dniu 25 listopada 2009 r. pełnomocnik spółki (właściwie umocowany do dokonania czynności - co wynika z przedłożonego organowi pełnomocnictwa z 20 maja 2009 r.) dokonał zgłoszenia zamiaru instalacji trzech urządzeń reklamowych i pełnomocnictwo to nie zostało cofnięte ani też w żaden sposób zmienione czy ograniczone.

W takim przypadku tj. w sytuacji ustanowienia pełnomocnika, wszelkie pisma doręcza się ustanowionemu pełnomocnikowi (a nie stronie postępowania - o czym wyraźnie stanowi art. 40 § 2 k.p.a.). Przepis ten nie dopuszcza żadnych wyjątków i zgodnie z przyjętą w Kodeksie postępowania administracyjnego zasadą oficjalności doręczeń obarcza organy administracyjne prowadzące postępowanie obowiązkiem doręczania wszystkich pism procesowych, w tym orzeczeń (decyzji i postanowień) pełnomocnikowi ustanowionemu w sprawie. Od chwili doręczenia organowi pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien być zawiadomiony o wszystkich czynnościach i wzywany do udziału w nich, co zapewnia prawidłowy udział strony w postępowaniu. Pominięcie przez organ pełnomocnika strony jest równoznaczne z pominięciem strony w postępowaniu administracyjnym, a postępowanie prowadzone z naruszeniem ogólnej zasady udziału strony w postępowaniu jest postępowaniem wadliwym w zakresie ciążącego na organie obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w sprawie.

Doręczenie więc pisma dokonane samej stronie a nie jej pełnomocnikowi jest bezskuteczne i nie wywołuje skutków prawnych, a przede wszystkim nie jest zdarzeniem od którego rozpoczyna swój bieg termin do wniesienia odwołania.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ będzie miał obowiązek uwzględnić powyższe uwagi sądu przeprowadzając dokładną analizę materiału dowodowego (m.in. dokonane zgłoszenie i umocowanie dokonującego go pełnomocnika) i ocenić skuteczność wniesionego przez skarżącą spółkę odwołania z uwzględnieniem art. 40 § 2, art. 109 § 1 i art. 134 k.p.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstanie art. 145 § 1 pkt 1c, art. 152 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.