VII SA/Wa 899/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2596164

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2017 r. VII SA/Wa 899/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi T.S. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2017 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - T. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2017 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 12 lipca 2017 r. starszy referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata (pkt 1), a w pozostałym zakresie wniosek oddalił (pkt 2).

Pismem z dnia 16 sierpnia 2017 r. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) poinformowała Sąd, że wyznaczyła dla skarżącej pełnomocnika z urzędu - adwokata P.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 26 sierpnia 2017 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. postanowienie w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych), w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 6 września 2017 r.

W dniu 28 września 2017 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik skarżącej złożył do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. W uzasadnieniu wniosku podał, że pełnomocnik z urzędu ma siedzibę zawodową w Warszawie, natomiast skarżąca mieszka na stałe w K. Jedynym dostępnym sposobem komunikacji pełnomocnika ze skarżącą jest droga korespondencyjna, pełnomocnik nie dysponuje bowiem numerem telefonu skarżącej, ani adresem e-mail skarżącej. Podjęte próby ustalenia numeru telefonu skarżącej w Ogólnopolskim Biurze Numerów nie przyniosło rezultatu. Wobec powyższego, w dniu 6 września 2017 r. pełnomocnik wysłał do skarżącej przesyłką poleconą priorytetową informację o wezwaniu do uiszczenia skargi, wskazując jednocześnie sposób uiszczenia wpisu. Skarżąca pismo od pełnomocnika odebrała 21 września 2017 r., zatem w tym dniu ustała przyczyna, dla której uchybiono terminowi do uiszczenia wpisu sądowego. Skarżąca uiściła wpis w dniu 27 września 2017 r., a zatem w terminie 7- dniowym przewidzianym w art. 87 § 1 w zw. z art. 87 § 4 p.p.s.a. Zdaniem pełnomocnika skarżącej, należy uznać, że skarżąca nie dopełniła czynności procesowej, nie uiściła wpisu bez swojej winy. Nie została bezpośrednio wezwana do uiszczenia wpisu, natomiast o wezwaniu powzięła wiadomość dopiero z pisma pełnomocnika, które z uwagi na chorobę i ograniczone możliwości opuszczania mieszkania mogła odebrać dopiero 21 września 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 zdanie 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) - dalej jako p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego (art. 86 § 2 p.p.s.a.). Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

W orzecznictwie i w literaturze prawniczej przyjmuje się, iż brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, biorąc pod uwagę obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Zatem, przy uwzględnieniu wymogów przewidzianych w art. 87 § 1 p.p.s.a., przywrócenie terminu może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku oraz gdy strona w sposób przekonujący zaprezentowaną argumentacją uprawdopodobni brak swojej winy (por.: postanowienie NSA z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt II OZ 882/11; postanowienie NSA z dnia 26 października 2009 r., sygn. akt I OZ 996/09; postanowienie NSA z dnia 23 października 2009 r., sygn. akt I OZ 989/09; postanowienie NSA z dnia 23 lipca 2007 r., sygn. akt I OZ 738/09).

W pierwszej kolejności wskazać należy, że wniosek został złożony w terminie określonym w art. 87 § 1 p.p.s.a. Skarżąca w dniu 21 września 2017 r. otrzymała przesyłkę zawierającą odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi, natomiast wniosek o przywrócenie terminu został złożony w dniu 28 września 2017 r. Nie ulega też wątpliwości, że przywrócenie terminu jest w niniejszej sprawie dopuszczalne na gruncie art. 86 § 2 p.p.s.a., albowiem uchybienie terminu powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego. Dodać należy, że skarżąca wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do uchybionej czynności uiściła wpis od skargi.

Ocena okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku doprowadziła jednak Sąd do przekonania, że żądanie przywrócenia terminu zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem Sądu, pełnomocnik skarżącej uprawdopodobnił, że uchybienie terminu do uiszczenia wpisu od skargi było niezawinione przez skarżącą.

W przypadku przesłanki braku winy, o której mowa w art. 86 § 1 p.p.s.a., zbadać należy, czy strona mogła dopełnić obowiązku zachowania szczególnej staranności w dokonywaniu czynności procesowych.

W ocenie Sądu w zaistniałym stanie faktycznym wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi zasługuje na uwzględnienie. W sprawie należy mieć na uwadze, że skarżąca jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wyznaczonego z urzędu. Pełnomocnik skarżącej, uzasadniając brak winy skarżącej w terminowym uiszczeniu wpisu od skargi, powołał się na trudności ze skontaktowaniem ze skarżącą (zamieszkałą w K.) celem poinformowania o konieczności uiszczenia wpisu od skargi. Jak wynika z treści wniosku, informacja o obowiązku uiszczenia wpisu została przekazana skarżącej listem poleconym wysłanym przez pełnomocnika. Należy uwzględnić w niniejszej sprawie, że z uwagi na brak możliwości kontaktu pełnomocnika ze skarżącą, nadanie przesyłki przez pełnomocnika nastąpiło niezwłocznie. Ponadto, należy mieć na uwadze, że pełnomocnik wykazał, że pomimo prób, nie mógł nawiązać kontaktu ze skarżącą i konieczne było wysłanie listu poleconego. Jak podał we wniosku pełnomocnik nie dysponował numerem telefonu skarżącej, ani adresem e-mail skarżącej, a ustalenie numeru telefonu w Ogólnopolskim Biurze Numerów nie przyniosło rezultatu.

W oparciu o całokształt okoliczności sprawy należy stwierdzić, że przedstawiona przez pełnomocnika skarżącej argumentacja stanowi pozytywną przesłankę pozwalającą na przywrócenie uchybionego terminu.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., postanowił przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.