Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 695247

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2010 r.
VII SA/Wa 893/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sędziowie WSA: Izabela Ostrowska, Krystyna Tomaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2010 r. sprawy ze skargi J. Z. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2010 r. znak (...) w przedmiocie przekazania według właściwości skargę oddala.

Uzasadnienie faktyczne

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu zażalenia J. Z. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2010 r., postanowieniem z dnia (...) marca 2010 r., znak: (...) uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej przekazania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) wniosku J. Z. o wstrzymanie czynności egzekucyjnych w sprawie rozbiórki budynku gospodarczego na działce nr ewid. (...) w (...) i umorzył postępowanie organu I instancji w tej części, a w pozostałej części dotyczącej przekazania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia (...) stycznia 2010 r., NR (...), wydanym na podstawie art. 65 § 1 k.p.a., przekazał do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W., zgodnie z właściwością, wniosek J. Z. z dnia (...) stycznia 2010 r. o umorzenie postępowania egzekucyjnego i wstrzymanie czynności egzekucyjnych w sprawie rozbiórki budynku gospodarczego na działce nr ewid. (...) (...).

(...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, że organem właściwym do rozpatrzenia podania J. Z., zawierającego wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i wstrzymanie czynności egzekucyjnych w sprawie rozbiórki budynku gospodarczego na działce nr ewid. (...) w (...) jest organ szczebla powiatowego i do tegoż organu przekazał ww. wniosek.

Główny Inspektor nadzoru Budowlanego wskazał, że wniosek J. Z. dotyczył zarówno umorzenia postępowania egzekucyjnego, jak również wstrzymania czynności egzekucyjnych.

Zgodnie z art. 59 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organem egzekucyjnym jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Z uwagi na powyższe Główny Inspektor Nadzoru budowlanego stwierdził, że w części podania dotyczącej wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia tegoż wniosku w omawianym zakresie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (...).

Zgodnie natomiast z art. 23 § 6 ww. ustawy, organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymać na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ. Stosownie do art. 23 § 1 ww. ustawy, nadzór nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonywania tej egzekucji. Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Z uwagi na powyższe, w części podania dotyczącego wniosku o wstrzymanie czynności egzekucyjnych, organem właściwym do rozpatrzenia w tym zakresie wniosku J. Z. jest (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła J. W. wnosząc o jego uchylenie i umorzenie egzekucji w całości oraz wyłączenie organów obu instancji, a także wszczęcia postępowania w celu wypłaty skarżącej odszkodowania.

W odpowiedzi na skargę Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonym postanowieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna i podlega oddaleniu bowiem zaskarżone postanowienie nie narusza przepisów obowiązującego prawa.

Stosownie do przepisu art. 23 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. Nr 36, poz. 161 z 1991 r. ze zm.) nadzór nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonania tej egzekucji.

Organy sprawujące nadzór mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach wstrzymać na czas określony czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ (art. 23 § 6 ww. ustawy).

Wniosek skarżącej dotyczący wstrzymania czynności egzekucyjnych w sprawie rozbiórki budynku gospodarczego podlega więc rozpatrzeniu przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego będącego organem nadrzędnym nad Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (...), który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prawidłowo uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej przekazania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) wniosku J. Z. o wstrzymanie czynności egzekucyjnych w sprawie rozbiórki budynku i umorzył postępowanie organu I instancji w tej części.

Podkreślić należy, iż ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zna instytucji wstrzymania postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika (wyrok NSA z 8 października 1999 r., sygn. akt III S.A. 7798/98).

Wniosek skarżącej skierowany do (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wstrzymanie czynności egzekucyjnych może stanowić jedynie podstawę do podjęcia z urzędu przez ten organ czynności kontrolnych.

W ramach tych czynności organ nadzoru na zasadzie uznania jest uprawniony w formie postanowienia wstrzymać konkretną czynność egzekucyjną lub postępowanie egzekucyjne bądź w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do wstrzymania powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie.

Wniosek skarżącej dotyczący umorzenia postępowania egzekucyjnego został prawidłowo skierowany do rozpatrzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...), który zgodnie z art. 59 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) jako organ właściwy wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Zarzuty skarżącej dotyczące umorzenia egzekucji oraz wyłączenia organów obu instancji, a także wszczęcia postępowania w celu wypłaty skarżącej odszkodowania nie podlegają rozpatrzeniu w niniejszej sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest wyłącznie postanowienie wydane w trybie art. 65 § 1 k.p.a.

Uznając iż zaskarżone postanowienie prawa nie narusza, Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę stosownie do art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.