Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139087

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 października 2016 r.
VII SA/Wa 891/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Maciej Majewski po rozpoznaniu w dniu 14 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata G. K. pełnomocnika z urzędu E. D. o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi E. D. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) lutego 2013 r. znak: (...) w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata G. K. ustanowionego w ramach prawa pomocy dla E. D. kwotę 120 zł oraz kwotę 27,60 zł stanowiącą 23% podatku VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, łącznie kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Mocą postanowienia Referendarza sądowego z dnia 18 września 2013 r. przyznano skarżącej prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) na pełnomocnika wyznaczyła adwokata G. K.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r. przyznał pełnomocnikowi koszty zastępstwa procesowego za reprezentowanie przed Sadem I instancji.

W dniu 5 kwietnia 2014 r. pełnomocnik skarżącego złożył w imieniu skarżącego skargę kasacyjną, w treści której złożył wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego. Jednocześnie pełnomocnik złożył oświadczenie, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

W sprawie zważono, co następuje.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461). Jego stosowanie w niniejszej sprawie związane jest z brzmieniem § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801), który do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia nakazuje stosowanie przepisów dotychczasowych do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Postępowanie II instancji rozpoczęło swój tok po wydaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 22 stycznia 2014 r.

W niniejszej sprawie pełnomocnik na etapie postępowania drugoinstancyjnego złożył skargę kasacyjną. Jak wynika z protokołu rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z dnia 3 marca 2016 r. pełnomocnik nie reprezentował skarżącego na ww. rozprawie.

Z tych względów obliczając wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną oparto się na przepisie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia. Zgodnie z ww. przepisem stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Stawka minimalna w tego typu sprawach wynosi zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c - 240 zł.

W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, o czym stanowi § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Z tych względów przyznano w niniejszej sprawie kwotę 120 zł oraz kwotę 27,60 zł stanowiącą 23% podatku VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, łącznie kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.