Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892902

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2011 r.
VII SA/Wa 877/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. Spółka Akcyjna w W., na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) marca 2007 r., znak: (...) postanawia: - podjąć postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.