VII SA/Wa 872/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807417

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. VII SA/Wa 872/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska (spr.), Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2016 r. sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i odmowy jej uchylenia skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.