Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509331

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 maja 2018 r.
VII SA/Wa 864/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2018 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - Z. R. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2018 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 11 kwietnia 2018 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. postanowienie w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącej dniu 23 kwietnia 2018 r. (karta 23 akt sądowych sprawy).

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych ustalono, że wpis sądowy w niniejszej sprawie do dnia 15 maja 2018 r. nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Ponadto, z art. 220 § 3 p.p.s.a. wynika, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 11 kwietnia 2018 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. postanowienie w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącej w dniu 23 kwietnia 2018 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (karta 23). Zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych ustalono, że do dnia 15 maja 2018 r. wpis sądowy w niniejszej sprawie nie został uiszczony.

Powyższe skutkowało stwierdzeniem, że skarżąca nie zastosowała się do wezwania Sądu i nie uiściła w terminie należnej kwoty wpisu sądowego.

Z powyższych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.