Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139086

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
VII SA/Wa 856/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K., J. K. wspólników spółki cywilnej P. w D. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2016 r., znak: (...), (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odmówić I. K., J. K. wspólników spółki cywilnej P. w D. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę I. K., J. K. wspólników spółki cywilnej P. w D. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2016 r., znak: (...), (...) w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. Odrzucenie skargi nastąpiło z uwagi na uiszczenie wpisu sądowego od skargi po upływie ustawowego terminu.

W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek I. K. i J. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazali, że w dniu 2 maja 2016 r., gdy upływał termin do uiszczenia wpisu, skarżąca I. K. opiekowała się czteroletnią wnuczką natomiast drugi ze wspólników - J. K. przebywał służbowo w Ł. Żadnego ze wspólników nie było zatem tego dnia w siedzibie spółki. Wpis został uiszczony w dniu 4 maja 20106 r. Skarżący dodali, że nie zdawali sobie sprawy że uiszczenie wpisu po terminie spowoduje odrzucenie skargi Z tego względu uznali, że niedochowanie terminu nastąpiło bez ich winy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) dalej zw.p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Jednocześnie zgodnie z art. 87 § 1, § 2 i § 4 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Kryterium braku winy, jako przesłanka przywrócenia terminu wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu własnych spraw. Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej nie jest więc dopuszczalne, jeżeli strona nie uprawdopodobni, że uchybienie terminu nie zostało przez nią zawinione. Podkreślenia wymaga, że przesłanka braku winy powinna być oceniana na tle wszystkich okoliczności danej sprawy, z uwzględnieniem obiektywnego miernika staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy i przy rozważeniu uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2004 r., sygn. akt FZ 13/04). O braku winy w niedopełnieniu obowiązku można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2000 r., sygn. akt III SA 1716/99, LEX nr 45409).

W niniejszej sprawie niespornym jest, że skarżący I. K. i J. K. nie zachowali terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Sąd uznał, że wniosek o przywrócenie terminu nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż strona skarżąca nie wykazała braku winy w niedochowaniu terminu.

Strona podała jako przyczynę uchybienia terminu fakt, iż I. K. opiekowała się w dniu 2 maja 2016 r. czteroletnią wnuczką natomiast drugi ze wspólników - J. K. przebywał służbowo w Ł.

Rozpoznając złożony wniosek Sąd wskazuje, że strona nie uprawdopodobniła, iż uchybienie terminu do uiszczenia wpisu sądowego nastąpiło bez winy skarżących. Podnieść należy, że zarówno fakt opiekowania się czteroletnią wnuczką jak i fakt wyjazdu służbowego nie wskazuje na niemożność uiszczenia wpisu sądowego. Z czteroletnią wnuczką można udać się na pocztę lub do banku by dokonać przelewu, tak samo w obecności wnuczki można taki przelew wykonać za pośrednictwem - obecnie powszechnej - bankowości internetowej, z praktycznie każdego miejsca, w którym jest komputer mający dostęp do internetu. Podobnie fakt odbycia służbowej podróży nie przekreśla możliwości dokonania odpowiedniego przelewu. Do tej czynności nie jest konieczne przebywanie w siedzibie formy.

Należy też zauważyć że argumentacja wniosku odnosi się tylko do ostatniego dnia terminu czyli do 2 maja 2016 r., natomiast przelewu można było dokonać w dniach wcześniejszych tj. od dnia 25 kwietnia 2016 r., kiedy to skarżący odebrali wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Tym bardziej, że jak można wywnioskować z doświadczenia życiowego - kwestia opieki nad wnuczką musiała być wcześniej ustalona ze skarżącą, zatem przewidując możliwe utrudnienia w dokonaniu wpłaty w tym dniu można było dokonać jej wcześniej.

Należy też zauważyć, że strona nie może się zasłaniać brakiem świadomości, iż uiszczenie wpisu po terminie spowoduje odrzucenie skargi, gdyż wezwanie do uiszczenia wpisu zawierało taki rygor, który ponadto został wskazany w zarządzeniu pogrubioną czcionką.

W tych okolicznościach można przypisać skarżącym brak należytej staranności w prowadzeniu własnych spraw, a wiec i winę w uchybieniu terminu.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał, że nie została spełniona podstawowa przesłanka do przywrócenia terminu, czyli kryterium braku winy w uchybieniu terminu.

Z tych względów Sąd nie uznał wniosku I. K. i J. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi za zasługującego na uwzględnienie, wobec czego na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.