Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989263

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 lutego 2009 r.
VII SA/Wa 834/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sędziowie WSA: Leszek Kamiński (spr.), Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Protokolant Katarzyna Dorota Wielgosz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2009 r. sprawy ze skargi J. R. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2008 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.