Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001389

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2018 r.
VII SA/Wa 791/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk (spr.).

Sędziowie WSA: Izabela Ostrowska, Grzegorz Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2018 r. sprawy ze skargi (...) S.A. z siedzibą w (...) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2018 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.