Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2143988

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 maja 2016 r.
VII SA/Wa 749/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. F. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2016 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na mocy zarządzenia z dnia 1 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do skarżącej M. F., o wpłacenie na konto Sądu wpisu sądowego, a ponadto o usunięcie braków formalnych skargi poprzez złożenie jednego odpisu skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżąca otrzymała ww. wezwanie Sądu w dniu 8 kwietnia 2016 r., zatem wyznaczony 7 dniowy termin minął w dniu 15 kwietnia br. Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów ustalono, że na konto Sądu nie wpłynęła żadna kwota z tytułu należnego wpisu sądowego od skarżącej. Nie uzupełniono także braków formalnych skargi poprzez złożenie jednego odpisu skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd odrzuca skargę gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi.

Z uwagi na powyższe w oparciu o art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.