Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3038788

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2019 r.
VII SA/Wa 746/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2019 r. znak (...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: przekazać sprawę według właściwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Zgodnie z art. 59 § 1 ustawy jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest decyzja wydana przez Wojewodę (...).

Zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.) dla obszaru województwa (...) właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 59 § 1 ustawy.

--1

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.