Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3038802

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 maja 2019 r.
VII SA/Wa 736/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Montowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy we skargi S. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1054/18 postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 stycznia 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 1054/18, oddalił skargę S. K. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2018 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia.

Postanowieniem z dnia (...) maja 2019 r. starszy referendarz sądowy stwierdził, że wyrok z dnia (...) stycznia 2019 r. jest prawomocny od dnia (...) kwietnia 2019 r.

Skarżący, pismem z dnia (...) kwietnia 2019 r. (data nadania (...) kwietnia 2019 r.) wniósł skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 1054/18.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a.") w przypadkach przewidzianych w dziale VII tej ustawy można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem. Do skargi o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej (art. 276 zd. 1 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 280 § 1 p.p.s.a. sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd skargę o wznowienie odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę.

Natomiast w myśl art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 276 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę o wznowienie postępowania jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 w zw. z art. 276 p.p.s.a.).

Podkreślić należy, że warunkiem możliwości rozpatrywania skargi o wznowienie postępowania sądowego, co wyraźnie wynika z art. 270 p.p.s.a. jest zatem wniesienie skargi od orzeczenia prawomocnego.

W niniejszej sprawie skarżący domaga się wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 1054/18, który w chwili wniesienia skargi o wznowienie (tj. (...) kwietnia 2019 r.) nie był jeszcze prawomocny.

Tym samym skarga o wznowienie postępowania jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Wobec stwierdzenia, iż skarga o wznowienie dotyczy postępowania sądowego zakończonego nieprawomocnym wyrokiem, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 270 p.p.s.a. skargę o wznowienie postępowania sądowego odrzucił.

--2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.