Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001849

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2018 r.
VII SA/Wa 706/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Rudnicki.

Sędziowie WSA: Bogusław Cieśla, Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 14 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi Starosty (...) na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2018 r. znak (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zwłokę w wydawaniu decyzji oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.