Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2556761

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.
VII SA/Wa 697/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Stawecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawy ze skargi R. B. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2018 r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. B. ("skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia, doręczoną skarżącemu w dniu 15 stycznia 2018 r.

W skardze, nadanej w dniu 22 lutego 2018 r., zawarto także wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Na powyższe postanowienie skarżący nie wniósł zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., "p.p.s.a."), skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Jak wynika z akt sprawy, zaskarżone postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostało skarżącemu doręczone w dniu 15 stycznia 2018 r. Trzydziestodniowy termin na wniesienie skargi do sądu upłynął w dniu 14 lutego 2018 r.

Skarżący nadał skargę w dniu 22 lutego 2018 r.

Postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r. Sąd odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowienie to stało się prawomocne z uwagi na brak wniesienia przez skarżącego zażalenia.

W związku z powyższym, skarżący wniósł skargę z uchybieniem terminu do jej wniesienia - skarżący odebrał przesyłkę zawierającą zaskarżoną decyzję w dniu 15 stycznia 2018 r., trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął bezskutecznie w dniu 14 lutego 2018 r., natomiast skarżący nadał skargę w dniu 22 lutego 2018 r.

Mając powyższe na względzie, Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.