Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 652548

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 maja 2009 r.
VII SA/Wa 672/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej "(...)", Wspólnoty Mieszkaniowej "(...)", F. Sp. z o.o. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2009 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku likwidacji okien postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest to, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie aktu pod warunkiem zaistnienia przesłanek z art. 61 § 3 ustawy. Przesłanką tą jest niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi oraz wniosku o wstrzymanie wykonania jest decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uchylająca decyzję organu I instancji i nakładająca na Wspólnotę Mieszkaniową "(...)" obowiązek likwidacji 15 okien w ścianie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w piśmie z dnia 30 kwietnia 2009 r. skarżące podmioty podniosły, że wykonanie zaskarżonej decyzji przed rozpoznaniem skargi spowoduje szkodę majątkową po stronie skarżących, a ponadto podkreśliły fakt, że okna będące przedmiotem niniejszego postępowania są częścią zamieszkałych lokali. Szkody związane z przymusowym zamurowaniem okien mogą zatem dotknąć również najemców tychże lokali, niebędących stronami postępowania. Do ww. pisma z dnia 30 kwietnia 2009 r. dołączono ponadto upomnienie, w którym PINB W. wezwał Wspólnotę Mieszkaniową "(...)" do wykonania obowiązku likwidacji okien w terminie 7 dni, pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W ocenie Sądu strona skarżąca wykazała, iż zachodzą przesłanki określone w art. 61 § 3 powołanej ustawy, wykonanie zaskarżonej decyzji przed rozpoznaniem skargi może spowodować dla skarżących znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki.

W związku z powyższym Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.