Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 652542

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 r.
VII SA/Wa 660/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. F., A. F. oraz N. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2009 r. znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę J. F., A. F. oraz N. S.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Powodowane to jest tym, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 199 p.p.a.a.). Pismem, o którym mowa w cytowanym wyżej artykule jest m.in. skarga (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Natomiast zgodnie z treścią art. 47 § 1 ww. ustawy każde pismo strony powinno zawierać odpisy, a w przypadku wymienienia w piśmie załączników, także odpisy załączników. Jest to konieczne dla doręczenia ich uczestnikom postępowania. Liczba odpisów uzależniona jest od liczby osób uczestniczących w postępowaniu. Obowiązek dostarczenia kopii pisma ciąży na wnioskodawcy, którego wezwano do uzupełnienia braku formalnego w zakreślonym terminie i pod stosownym rygorem. Niedostarczenie kopii pisma uniemożliwia Sądowi doręczenie jego uczestnikowi, który posiada uprawnienia do wypowiadania się w sprawie, również na temat stanowiska zajętego przez skarżącego w złożonym piśmie (skardze). Niespełnienie warunku formalnego powoduje zatem niemożność uzyskania stanowiska innych stron, co z kolei łamie zasadę równości stron w postępowaniu przed Sądem.

Ponadto zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) każde pismo strony (w tym skarga - art. 57 § 1 u.p.p.s.a.) powinno zawierać jej podpis (względnie jej pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego). Przy tym podkreślić należy, że wyjątek od tej zasady wprowadza art. 46 § 4 u.p.p.s.a., stanowiąc, iż za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Stosownie do dyspozycji art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy.

Pismami z dnia 21 kwietnia 2009 r., doręczonymi w dniu 23 kwietnia 2009 r. wezwano solidarnie A. F., J. F. oraz N. S. do nadesłania 1 egzemplarza odpisu skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto J. F. wezwano do podpisania skargi, ewentualnie nadesłania pełnomocnictwa procesowego zawierającego upoważnienie do reprezentacji skarżącej przed sądem administracyjnymi udzielonego pozostałym skarżącym lub jednemu skarżącemu, zakreślając również siedmiodniowy termin, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismami z dnia 21 kwietnia 2009 r., doręczonymi w dniu 23 kwietnia 2009 r. przesłano do A. F. oraz J. F. odpisy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie 500 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2009 r., doręczonym w dniu 23 kwietnia 2009 r. przesłano do N. S. odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Po sprawdzeniu w Rejestrze Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ustalono, że do dnia 18 maja 2009 r. nie uiszczono należnych wpisów sądowych. Z akt sądowych wynika, że nie uzupełniono również pozostałych braków formalnych skargi.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.