Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920917

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 652/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia (...) stycznia 2010 r., znak: (...) w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie adwokatowi M. R., kwotę 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych), podwyższoną o stawkę 23% podatku od towaru i usług tj. kwotę 41, 40 (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) złotych, łącznie kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. K. na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia (...) stycznia 2010 r., znak: (...) w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością. W wyroku Sąd przyznał również pełnomocnikowi wynagrodzenie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

Od powyższego wyroku skarżący reprezentowany przez pełnomocnika z urzędu wniósł skargę kasacyjną.

Następnie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt I OSK 540/11 oddalił skargę kasacyjną M. K. od wyroku z dnia 9 grudnia 2010 r. Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stawił się pełnomocnik skarżącego ustanowiony z urzędu - adwokat M. R. Pełnomocnik skarżącego wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oświadczając, że koszty te nie zostały opłacone nawet w części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a., wyznaczony adwokat ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Na obecnym etapie sprawy pomoc prawna z urzędu sprowadza się do zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, która polegała na sporządzeniu przez adwokata skargi kasacyjnej i udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym przysługuje 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1. Stawka minimalna w tego typu sprawach wynosi zgodnie z pkt 1 - 240 złotych. W konsekwencji w niniejszej sprawie adwokatowi należy się wynagrodzenie w wysokości 180,00 złotych z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwota 41,40 złotych stanowiącą 23% podatku od towarów i usług - łącznie kwota 221,40 złotych.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 250 p.p.s.a. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.