Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852067

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lipca 2014 r.
VII SA/Wa 645/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. C. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2013 r., nr: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: zobowiązać Wojewodę (...) do nadesłania kompletnych akt administracyjnych dotyczących decyzji Wojewody (...) nr (...) z dnia (...) listopada 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego - w terminie 7 dni, pod rygorem wymierzenia (w trybie 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ww. ustawy w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.