Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 września 2004 r.
VII SA/Wa 644/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. N. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2004 r., znak: (...) w przedmiocie: pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2004 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do skarżącej, pod rygorem odrzucenia skargi, o uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 (pięćset) zł w terminie 7 dni. Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż przedmiotowe zarządzenie zostało doręczone w dniu 18 czerwca 2004 r.

Wskazać należy, iż pomimo upływu terminu zakreślonego przez Sąd, do dnia 23 lipca 2004 r. nie wpłynęła żadna opłata z tytułu należnego wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Z uwagi na powyższe w oparciu o art. 220 § 3 ww. ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.