Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 652528

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lutego 2010 r.
VII SA/Wa 642/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Więch- Baranowska.

Sędziowie WSA: Daria Gawlak-Nowakowska (spr.) Leszek Kamiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: uzupełnić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2009 r. w ten sposób, że do dotychczasowej sentencji dodać pkt 1V w brzmieniu: zasądzić od (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącej H.M. kwotę 500,00 (pięćset złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpatrzeniu skargi H.M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...) wyrokiem z dnia 9 grudnia 2009 r. uchylił zaskarżoną decyzję.

Odpis tego wyroku został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 20 stycznia 2010 r. W dniu 5 lutego 2010 r. do Sądu wpłynął wniosek strony skarżącej reprezentowanej przez pełnomocnika z urzędu adw. A.W. o uzupełnienie wyroku poprzez zasądzenie na rzecz skarżącej od organu zwrotu kosztów postępowania wpisu sądowego w kwocie 500,00 złotych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Wniosek jest zasadny.

Zgodnie z treścią art. 157 § 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona może w ciągu czternastu dni od dnia doręczenia wyroku z urzędu (...) zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Zgodnie zaś z art. 209 ustawy sąd rozstrzyga wniosek strony o zwrot kosztów w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę.

W niniejszej sprawie w sentencji wyroku Sądu z dnia 9 grudnia 2009 r. zabrakło rozstrzygnięcia wniosku skarżącej o zasądzeniu zwrotu kosztów postępowania.

Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym - art. 157 § 2 cyt. ustawy.

Orzeczenie uzupełniające wyrok wyłącznie w zakresie kosztów zapada w formie postanowienia (art. 157 § 3 w zw. z art. 160 ww. ustawy).

Wobec powyższego na podstawie art. 157 § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.