Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920916

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 640/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.W. i R.W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2010 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wydania nakazu wstrzymania użytkowania odcinka autostrady postanawia odrzucić skargę R.W.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a z § 3 omawianego artykułu wynika, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem z dnia 20 kwietnia 2012 r. skarżący zostali wezwani do wykonania zarządzenia z dnia 1 lutego 2011 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie skarżący R.W. odebrał w dniu 16 maja 2012 r., i J.W. również w dniu 16 maja 2012 r.

Termin do uiszczenia opłaty sądowej w sprawie upłynął zatem dla obu skarżących w dniu 23 maja 2012 r.

Z akt sprawy wynika, że w dniu 22 maja 2012 r. do Sądu wpłynęła kwota 500 zł.

Zarządzeniem z dnia 5 czerwca 2012 r. wezwano skarżących do wskazania, który ze skarżących uiścił wpis sądowy od skargi.

W odpowiedzi na powyższe zarządzenie pismem z dnia 30 czerwca 2012 r. skarżący udzielili odpowiedzi wskazując, iż wpis od skargi uiszczono w imieniu J.W.

Z akt sprawy wynika, że do dnia dzisiejszego nie uiszczono żadnej innej kwoty tytułem wpisu sądowego od skargi.

Wobec powyższego skarga R.W. podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.