Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 września 2004 r.
VII SA/Wa 640/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Czerwiński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA -Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dnia (...).03.2004 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: I umorzyć postępowanie sądowe II zwrócić z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżącemu kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) przewiduje możliwość cofnięcia przez skarżącego skargi.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2004 r. (data wpływu do Sądu 20 sierpnia 2004 r) skarżący cofnął skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...).03.2004 r.

Mając na uwadze, że ww. czynność nie zmierza do obejścia prawa i nie spowoduje utrzymaniu w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności, Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. 232 § 1 pkt 1a cyt. ustawy, postanowił jak wyżej.