Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2004 r.
VII SA/Wa 639/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Bogusław Cieśla (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA Bogusław Cieśla po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2004 r. znak: (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 28 maja 2004 r. doręczonym przy piśmie z dnia 9 czerwca 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do skarżącej, pod rygorem odrzucenia skargi, o wpłacenie na konto Sądu wpisu sądowego.

Skarżąca otrzymała ww. pismo Sądu w dniu 18 czerwca 2004 r., zatem wyznaczony 7 dniowy termin minął w dniu 25 czerwca br. Do dnia 23 lipca 2004 r. na konto Sądu nie wpłynęła żadna kwota z tytułu należnego wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) sąd odrzuca skargę gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Z uwagi na powyższe w oparciu o art. 220 § 3 ww. ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.