Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840226

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 listopada 2015 r.
VII SA/Wa 637/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Cieśla.

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska (spr.), Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi (...) S.A. z/s w (...) na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.