Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 652525

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
VII SA/Wa 635/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 635/09 ze skargi W. O. na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia (...) stycznia 2009 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W dniu 5 marca 2009 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) W. O., wniósł skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia (...) stycznia 2009 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych. Ww. decyzja została doręczona stronie skarżącej w dniu 9 lutego 2009 r., a więc termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 11 marca 2009 r.

W związku z powyższym, iż skarga została wniesiona bezpośrednio do Sądu, została zarejestrowania w Dzienniku Korespondencji Ogólnej pod numerem VII KO 40/09, a następnie zgodnie z zarządzeniem Sądu z dnia 9 marca 2009 r. przekazana Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ww. skarga została nadana przez Sąd w Urzędzie Pocztowym w dniu 12 marca 2009 r.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Od dnia 1 stycznia 2006 r. skargi wnoszone bezpośrednio do wojewódzkich sądów administracyjnych (zamiast jak wynika z art. 54 § 1 p.p.s.a.) są przekazywane do właściwych organów, jednak termin do wniesienia skarg jest liczony od daty ich nadania przez sąd w urzędzie pocztowym. Ryzyko przekroczenia w takim przypadku trzydziestodniowego - procesowego terminu do wniesienia skargi obciąża stronę postępowania.

W związku z powyższym, iż termin do wniesienia skargi upłynął W. O. w dniu 11 marca 2009 r., a Sąd nadał w urzędzie pocztowym przesyłkę wraz z rzeczoną skargą w dniu 12 marca 2009 r., należy uznać, że skarga została wniesiona po terminie.

Należy stwierdzić, iż organ w zaskarżonej decyzji zawarł prawidłowe pouczenie o trybie i terminie wniesienia skargi do sądu, a pomimo tego W. O. wniósł skargę bezpośrednio do Sądu.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.