Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897844

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 maja 2011 r.
VII SA/Wa 632/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska (spr.).

Sędziowie WSA: Agnieszka Wilczewska-Rzepecka, Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2011 r. sprawy ze skargi G. B. i Z. B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2011 r. znak (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.