Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931165

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 r.
VII SA/Wa 63/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kamiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych (...) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2009 r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić uzupełnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2010 r.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowej sprawie wyrokiem z dnia 18 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji z dnia (...) lipca 2009 r., Nr (...) i zasądził od organu na rzecz skarżącej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych (...) kwotę 500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

W dniu 26 marca 2010 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) pełnomocnik skarżącej spółdzielni adw. H. K. złożyła wniosek o uzupełnienie wyroku z dnia 18 marca 2010 r. przez orzeczenie co do kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych prawem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Wniosek pełnomocnika skarżącej spółdzielni o uzupełnienie wyroku nie może być uwzględniony. Uzupełnienie wyroku możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy sąd nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które powinien był zamieścić z urzędu. Tymczasem Sąd w pkt III wyroku z dnia 18 marca 2010 r. zasądził od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych (...) kwotę 500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego - z czego 200 zł to zwrot wpisu sądowego, natomiast 300 zł stanowi zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W sytuacji, gdy pełnomocnik skarżącej spółdzielni nie zgadza się z wysokością zasądzonych kosztów, możliwe jest - stosownie do art. 227 § 1 cytowanej ustawy - złożenie zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy.

W związku z powyższym na podstawie art. 157 § 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.