Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 652521

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 lipca 2009 r.
VII SA/Wa 627/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Pakuła-Getka (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła -Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 lipca 2009 r. po rozpoznaniu wniosku R. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi R. K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2009 r. znak: (...) w przedmiocie przekazania pisma według właściwości postanawia: przyznać R. K. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 maja 2009 r. R. K. zwrócił się do Sądu o zwolnienie z opłat sądowych. W dniu 10 czerwca 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek wnioskodawcy o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF. Wnioskodawca wprawdzie w formularzu nie zakreślił o co wnosi, mając jednak na względzie treść pisma z dnia 8 maja 2009 r. złożony wniosek potraktowano jako wniesiony w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W niniejszej sprawie, zważono co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 ww. ustawy.)

Podkreślić należy, że prawo pomocy jest instytucją wyjątkową, stanowiącą odstępstwo od ogólnej zasadny odpłatności postępowania wyrażonej w art. 199 ww. ustawy. Może być więc przyznane jedynie wtedy, gdy strona nie posiada żadnych możliwości finansowych zapłaty kosztów sądowych bądź też zapłata przez nią kosztów związanych z postępowaniem sądowym spowodowałaby utratę płynności finansowej i mogłaby przyczynić się do uszczerbku w koniecznym utrzymaniu wnioskodawcy i jego rodziny.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie mając na względzie dane przedstawione w formularzu uznano, iż wnioskodawca wykazał w nim, że spełnia ustawowe przesłanki do przyznania prawa w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Z formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego z tytułu renty w wysokości 1.603.83 złotych miesięcznie.

Wnioskodawca podał w formularzu, że posiada dom mieszkalny o pow. 70 m-oraz działkę o pow. 300 m-. Skarżący podkreślił we wniosku, że jest na rencie po wypadku w pracy o całkowitej niezdolności do pracy po złamaniu kręgosłupa. Dodał, iż nie starcza mu pieniędzy na utrzymanie domu.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do przyznania wnioskodawcy prawa pomocy we wnioskowanym zakresie tj. zwolnienia od kosztów sądowych.

Stwierdzono bowiem, że wysokość miesięcznych dochodów z których utrzymuje się wnioskodawca nie pozwala mu na ponoszenie kosztów sądowych bez spowodowania uszczerbku w koniecznym dla siebie utrzymaniu.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ww. ustawy orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.