Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139082

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 lipca 2016 r.
VII SA/Wa 607/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie - Maciej Majewski po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odmówić M. K. przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął na formularzu PPF wniosek M. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Skarżący podał, że gospodarstwo domowe prowadzi wspólnie z żoną, córką i synem. Dzieci wnioskodawcy są w wieku 8 i 6 lat. W uzasadnieniu wskazał, że wnosi o zwolnienie z kosztów sadowych z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny i stałe koszty utrzymania. Dochód jaki uzyskuje rodzina wnioskodawcy to 2050 zł. Wnioskodawca podał, że posiada udział 1/6 w nieruchomości posesji. Posiada samochód osobowy Seat Altea z 2008 r. Żona wykonuje prace dorywcze na umowę zlecenia. Opłaty stałe wynoszą 1200 zł (koszty utrzymania domu - prąd, woda, media, wywóz nieczystości, podatki, opłaty, opał), wydatki związane z nauką dwójki dzieci: obiady w szkole - 150 zł, ubezpieczenie, składki, rada rodziców, podręczniki, przybory szkolne. Opłaty stałe za media wskazane zostały na kwotę 800 zł.

Z uwagi na okoliczność, iż przedstawione w formularzu dane okazały się niewystarczające do przyznania prawa pomocy, wnioskodawca na mocy zarządzenia z dnia 20 kwietnia br. został zobowiązany w trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., do nadesłania dodatkowych wyjaśnień w sprawie tj. do:

- wskazania czy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako konferansjer/deejay ((...)) jeżeli tak to należy wskazać jakie dochody uzyskuje z tej działalności,

- wskazania kosztów związanych z utrzymaniem dzieci (opłaty za szkołę, przedszkole, wyżywienie),

- wskazania kto jest właścicielem domu mieszkalnego znajdującego się od frontu działki nr ew. (...) (przy ulicy S.) wskazanego jako adres dla doręczeń (ul. S. w O.),

- wskazania który dom wnioskodawca remontuje i z jakich środków prowadzi remont ww. budynku,

- wskazania czy wnioskodawca otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, jeśli tak, należało nadesłać ostatnie decyzje przyznające pomoc,

- wskazania kosztów utrzymania samochodu,

- podania czy otrzymuje pomoc materialną bądź finansową od rodziny, bądź osób trzecich, jeśli tak należało wskazać na czym ona polega,

- nadesłania dokumentu PIT z rozliczeniem dochodów za 2014 i ew. za 2015 r., jeżeli wnioskodawca nie dokonywał rozliczenia z urzędem skarbowym w roku 2015 wnioskodawcy i wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

- nadesłania kopii wyciągu z rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące wnioskodawcy i wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Na wykonanie ww. zarządzenia zakreślono termin 7 dni pod rygorem rozpatrzenia wniosku tylko w oparciu o zgromadzone materiały.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r. wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej (przed wielu laty wykonywał na umowę zlecenia pracę konferansjera na dyskotece). Koszty utrzymania dzieci to: 200 zł wyżywienie na dziecko, 100 zł ubrania na dziecko, 100 zł wydatki szkolne na dziecko. Właścicielami domu znajdującego się od frontu działki nr (...) przy ul. S. w O. są współwłaściciele nieruchomości na której jest on posadowiony. Wnioskodawca nie korzysta z pomocy społecznej. Koszt utrzymania samochodu to około 250 zł miesięcznie. Wnioskodawca sporadycznie korzysta z pomocy ciotki pożyczając około 200 zł. Do wniosku dołączono zaświadczenie z pracy o zarobkach, zaświadczenia ze szkoły, kopię umowy zlecenia z 2008 r., kopię decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, kopię wyroku sądowego z 10 lipca 2013 r., kopię zawiadomienia o niewniesieniu sprawy do sądu przez organy policji, kopie dokumentów PIT.

Do wniosku nie dołączono wyciągów z rachunków bankowych wskazując, ze zostały one zamówione i zostaną przedłożone po odebraniu.

Kolejnym zarządzeniem z dnia 17 czerwca 2016 r. ponownie wezwano w trybie art. 255 p.p.s.a. do nadesłania w terminie 3 dni, kopii wyciągu z rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące (w stosunku do pisma z dnia 20 kwietnia 2016 r., tj. za luty, marzec i kwiecień 2016 r.) wnioskodawcy i wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, który miał zostać nadesłany jak wskazano przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r., po odebraniu go z banku.

W dniu 26 czerwca 2016 r. do Sądu wpłynęło pismo pełnomocnika wnioskodawcy w którym wskazano, że z powodu wyjazdu wnioskodawcy do rodziny na Mazurach nie można było wykonać zarządzenia w zakreślonym terminie. Pełnomocnik zobowiązał się jednocześnie wykonać zarządzenie gdy będzie to możliwe.

Do dnia rozpoznania wniosku żądne wyciągi nie zostały nadesłane.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje.

Przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy.

Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.). Żądanie przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym.

Stosownie zaś do treści art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego własnego i rodziny.

Przyjętą regułą jest, iż obowiązkiem stron jest ponoszenie kosztów związanych z udziałem w postępowaniu. Tylko w wyjątkowych przypadkach może być przyznane na wniosek strony prawo pomocy polegające na zwolnieniu z kosztów sądowych bądź ustanowieniu pełnomocnika z urzędu. Obejmuje zatem osoby, które ze względu na niskie dochody i szczególną sytuację życiową, mimo poczynionych oszczędności w wydatkach i przy największej staranności nie mogą ponieść tych kosztów. Strona musi zatem wykazać, że jej sytuacja materialna jest na tyle trudna, że uzasadnia poczynienie odstępstwa od tej generalnej zasady. Należy jednak pamiętać, że obowiązek wykazania (ciężar udowodnienia istnienia okoliczności), że w danym przypadku spełnione są przesłanki określone w ww. przepisach spoczywa na stronie wnioskującej.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca nie wykazał, aby jego sytuacja materialna była tak trudna, aby kwalifikowała do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym. Na taką ocenę miało wpływ przede wszystkim brak pełnego wykonania zarządzenia z dnia 20 kwietnia 2016 r. i 16 czerwca 2016 r. i nienadesłanie wyciągów z rachunku (-ów) bankowego (-ych). Wnioskodawca dwukrotnie został zobowiązany do wykonania tego zarządzenia i dwukrotnie go nie wykonał. Trudno uznać by od 26 kwietnia 2016 r. do dnia 21 lipca 2016 r. czyli przez okres prawie 3 miesięcy nie zdołano uzyskać wyciągów z rachunków bankowych. Okoliczność ta znacząco rzutuje na możliwość zwolnienia skarżącego od kosztów sądowych w niniejszej sprawie. Nieprzedłożenie wyciągów z rachunków bankowych wpływa na negatywną ocenę wniosku o przyznanie prawa pomocy, chociażby w części.

Tym samym uznano, że wnioskodawca nie przedstawiając wszystkich żądanych informacji, nie wyjaśnił w sposób pełny swojej sytuacji materialnej, natomiast złożone oświadczenie jest niewystarczające dla ustalenia faktycznych możliwości finansowych strony, a należy zaznaczyć, że to na wnioskodawcy spoczywa ciężar przedstawienia okoliczności i wskazania faktów uzasadniających przyznanie prawa pomocy. Informacje posiadane przez Sąd są niepełne. Sytuacja ta uniemożliwia wolną od wątpliwości ocenę sytuacji finansowej wnioskującego. W tym stanie rzeczy, wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie należało oddalić.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.