Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897433

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
VII SA/Wa 605/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska (spr.), Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2011 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.