VII SA/Wa 597/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2358774

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. VII SA/Wa 597/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. i P. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2017 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. W. i P. W. ("skarżący") wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2017 r., znak: (...), w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Zarządzeniami Przewodniczącej Wydziału z dnia 16 marca 2017 r. skarżący zostali wezwani, solidarnie, do uzupełnienia braku formalnego skargi przez złożenie trzech odpisów skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł - w terminie siedmiu dni - pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący zostali pouczeni, że uzupełnienie braku formalnego skargi oraz uiszczenie wpisu przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych z wykonania tego obowiązku.

Powyższe zarządzenia zostały doręczone skarżącym w dniu 23 marca 2017 r. (potwierdzenie odbioru, k. 10, 11). Termin do uzupełnienia braków formalnych oraz do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 30 marca 2017 r.

Skarżący nie nadesłali trzech odpisów skargi.

Z informacji zawartej w notatce urzędowej, (k. 12), sprawdzonej do dnia 6 kwietnia 2017 r. wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Skarga na akt organu administracji publicznej składana do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna spełniać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), wymogi formalne, a także odpowiadać wymogom dotyczącym opłaty sądowej.

Stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi, jakim powinny odpowiadać pisma w postępowaniu sądowym, określa art. 46 i art. 47 p.p.s.a. Według art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a zgodnie z art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Na podstawie art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Wpis od skargi będący opłatą sądową - zgodnie z art. 219 p.p.s.a. - należy uiścić przy wniesieniu skargi do sądu. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczony należny wpis. W tym przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia skargi, uiścił wpis w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Z przedstawionego stanu sprawy wynika, że skarżący nie uzupełnili braku formalnego skargi, tj. nie nadesłali trzech odpisów skargi, ani nie uiścili wpisu sądowego od skargi. Wezwanie skarżących do uzupełnienia braku formalnego skargi oraz do uiszczenia wpisu zostało im doręczone w dniu 23 marca 2017 r., siedmiodniowy termin do jego wykonania upłynął bezskutecznie w dniu 30 marca 2017 r.

W tym stanie rzeczy Sąd - na mocy art. 58 § 1 pkt 3 oraz 220 § 1 i 3 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.