Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852118

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 lipca 2014 r.
VII SA/Wa 59/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd.

Sędziowie WSA: Małgorzata Miron, Maria Tarnowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2014 r. sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. w (...) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2013 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.