Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3038794

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 maja 2019 r.
VII SA/Wa 571/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy (...) na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) stycznia 2019 r., znak: (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. (...) w M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę - nazwaną sprzeciwem na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) stycznia 2019 r., znak: (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Stosownie do treści zarządzenia z dnia 18 marca 2019 r., strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 400 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu.

Ww. korespondencja została uznana za prawidłowo doręczoną w trybie art. 73 z dniem 8 kwietnia 2019 r., co oznacza, że termin do uiszczenia ww. wpisu upłynął w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Po sprawdzeniu w Rejestrze Opłat Sądowych w dniu 24 kwietnia 2019 r.

(k. - 51 akt sądowych) wynika, że do dnia 23 kwietnia 2019 r. strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 400 zł.

W myśl art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, do jakich należy skarga, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Ponadto zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Sąd badając akta przedmiotowej sprawy stwierdził, iż należny wpis od wniesionej skargi, w związku z uznaniem korespondencji, zawierającej stosowne wezwanie do jego uiszczenia, doręczonego w trybie art. 73 p.p.s.a., nie został uiszczony.

Mając powyższe na uwadze, wobec nieusunięcia przez stronę skarżącą w zakreślonym terminie braku fiskalnego skargi, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.