Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1380633

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 września 2013 r.
VII SA/Wa 567/13
Podjęcie działań przez zobowiązanego zmierzających do wykonania obowiązku jako niewystarczająca przesłanka do odstąpienia od egzekucji.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sędziowie WSA: Mirosława Pindelska, Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2013 r. sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia (...) stycznia 2013 r. znak (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia skargę oddala

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem nr (...) z dnia (...) stycznia 2013 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w W., działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) w związku z art. 138 § 1 pkt 1 oraz art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w (...) na postanowienie z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w (...) o nałożeniu grzywny celem przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z decyzji nr (...) z dnia (...) lipca 2011 r. - utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji Przedstawiając stan faktyczny sprawy organ wskazał, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem dopuszczalnych wartości maksymalnego poziomu dźwięku A dla pory dziennej i nocnej podczas pracy bramy garażowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w (...) decyzją z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) nakazał Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości (...) obniżenie poziomu hałasu przenikającego do lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w (...) do wartości dopuszczalnych fw terminie do 31 października 2011 r.

Po upływie terminu wykonania decyzji, w dniu 3 listopada 2011 r. przeprowadzono kontrolne pomiary hałasu, które wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości maksymalnego poziomu dźwięku A dla pory dziennej i nocnej podczas otwierania/zamykania bramy garażowej. Po otrzymaniu wyników pomiarów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w (...) wydał w dniu 25 listopada 2011 r. upomnienie, w związku ze stwierdzeniem niewykonania obowiązku nałożonego decyzją nr (...), a następnie, na wniosek strony, decyzją z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...) przedłużył termin jej wykonania do dnia 1 marca 2012 r. Po upływie ww. terminu oraz biorąc pod uwagę pismo strony z dnia 4 marca 2012 r. informujące o wykonaniu decyzji nr (...), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w (...) zlecił Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w (...) wykonanie pomiarów hałasu. Pomiary przeprowadzone w dniu 12 kwietnia 2012 r. wykazały poprawę sytuacji akustycznej występującej w lokalu mieszkalnym nr (...), stwierdzono jedynie przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu dla pory nocnej oraz brak przekroczeń dla pory dziennej. Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu dla pory nocnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w (...) wydał postanowienie nr (...), w którym nałożył grzywnę w wysokości 1.000 zł celem przymuszenia strony do wykonania obowiązku nałożonego decyzją nr (...).

W dniu 25 października 2012 r. przeprowadzono kolejne pomiary hałasu, które wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu dźwięku dla pory nocnej oraz brak przekroczeń dla pory dziennej.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w (...) wydał postanowienie nr (...), w którym nałożył grzywnę w wysokości 2.000 zł celem przymuszenia strony do wykonania obowiązku. Na powyższe postanowienie strona złożyła zażalenie, podnosząc, że podejmowała wszelkie czynności zmierzające do ograniczenia nadmiernego hałasu oraz wykonała obowiązek wynikający z decyzji nr (...) z dnia (...) lipca 2011 r.

Organ odwoławczy odnosząc się do zarzutów zawartych w zażaleniu stwierdził, iż pomimo podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową (...) szeregu działań nie przyniosły one rezultatu, tzn. nie doprowadziły do obniżenia poziomu hałasu przenikającego do lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w (...) do wartości dopuszczalnych dla pory dziennej i nocnej. Podczas pracy bramy garażowej zainstalowanej w budynku występowało przekroczenie dopuszczalnej wartości maksymalnego poziomu dźwięku A dla pory nocnej, co potwierdziły pomiary hałasu wykonane w dniu 25 października 2012 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w (...) uznał zatem za zasadne utrzymanie w mocy postanowienia organu pierwszej instancji.

Skargę na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) stycznia 2013 r. złożyła Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości (...) w (...). Zdaniem strony skarżącej organ naruszył art. 119 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nakładając na nią grzywnę w celu przymuszenia, podczas gdy wykonuje ona dobrowolnie obowiązek nałożony decyzją nr (...) z dnia (...) lipca 2011 r. Wspólnota podniosła, iż starając się wykonać ww. decyzję przeprowadziła częściową wymianę elementów i szczegółowe regulacje mechanizmów bramy. Pomiary hałasu wykonane w dniu 3 listopada 2011 r. potwierdziły działania Wspólnoty, gdyż hałas obniżył się z 48,1 dB do 42,8 dB. Następnie Wspólnota dokonała wymiany bramy garażowej na taki sam typ bramy, jaki był zamontowany podczas budowy budynku, stosując dodatkowo przekładki gumowe. Pomiary hałasu wykonane w dniu 12 kwietnia 2012 r. wykazały dalszy spadek poziomu hałasu do 39,8 dB. Wspólnota podjęła dalsze działania i wymieniła napęd bramy na najnowszej generacji o zmiennej prędkości pracy, co pozwoliło wyeliminować hałas startu i zatrzymania bramy. Według wiedzy Wspólnoty to rozwiązanie zapewniło wykonanie decyzji nr (...). Strona skarżąca podniosła, że pomiary kontrolne wykonane 25 października 2012 r. wykazują przekroczenie norm tylko w jednym punkcie pomiarowym o 1,5 dB, opisanym jako "na środku na wprost okna". Skarżąca Wspólnota wskazała, że porównując poprzednie pomiary można jednoznacznie stwierdzić, że w tym punkcie był i jest najwyższy poziom hałasu. Zdaniem skarżącej wynika to najprawdopodobniej z tego, że po 9 latach eksploatacji uszczelki w oknach mieszkania nr (...) są mniej elastyczne, a tym samym mniej dźwiękochłonne.

Zdaniem strony skarżącej przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla jednego punktu pomiarowego o 1,5 dB nie może stanowić podstawy do nałożenia grzywny w celu przymuszenia, w sytuacji gdy zobowiązana Wspólnota podjęła dobrowolnie szereg działań w celu wyeliminowania hałasu, brak jest zatem podstaw faktycznych i prawnych przymuszania grzywną do wykonania obowiązku egzekucyjnego, który został wykonany.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Wojewódzki sąd administracyjny ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, obowiązującymi w dacie jej wydania.

Uwzględniając powyższe kryteria Sąd uznał, że zaskarżone postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) stycznia 2013 r. nie narusza prawa.

W myśl przepisu art. 2 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) egzekucji administracyjnej podlegają obowiązki o charakterze niepieniężnym, pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego. Egzekucję administracyjną stosuje się do tak określonych obowiązków, gdy wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów, albo bezpośrednio z przepisu prawa (art. 3 § 1 ustawy).

Zgodnie z art. 15 § 1 ustawy, egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Stosownie do treści art. 6 § 1 ustawy w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, a takimi środkami w postępowaniu dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym są grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, przymus bezpośredni (art. 1a pkt 12 lit. b). W myśl przepisu art. 119 § 1 ustawy grzywnę w celu przymuszenia nakłada się, gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku znoszenia lub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego. Grzywnę nakłada się również, jeżeli nie jest celowe zastosowanie innego środka egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (§ 2).

W rozpoznawanej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w (...) decyzją z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) (utrzymaną w mocy decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z (...) sierpnia 2011 r.) nakazał Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości (...) w (...) spowodowanie obniżenia wartości maksymalnego poziomu dźwięku A dla pory dziennej i nocnej, przenikającego do lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w (...), powstającego podczas otwierania/zamykania bramy garażowej na poziomie -1, do wartości zgodnych z obowiązującymi normami (...) i (...). Decyzja ta jest ostateczna, a zatem podlega egzekucji administracyjnej. Termin wykonania obowiązku, określony w decyzji z dnia (...) lipca 2011 r., upływał w dniu 31 października 2011 r., następnie został przedłużony do dnia 1 marca 2012 r. (na mocy decyzji z dnia (...) stycznia 2012 r.).

Jak wynika z akt sprawy, w dniu 3 listopada 2011 r. dokonano kontroli poziomu hałasu w lokalu mieszkalnym nr (...) przy ul. (...) w (...), w trakcie której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości maksymalnego poziomu dźwięku A dla pory dziennej i nocnej podczas otwierania/zamykania bramy garażowej na poziomie -1. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w (...) wystosował do Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości (...)

A upomnienie z dnia 25 listopada 2011 r., wzywające do wykonania obowiązku, które zostało doręczone w dniu 2 grudnia 2011 r. W okresie pomiędzy doręczeniem upomnienia a wydaniem postanowienia z dnia (...) listopada 2012 r. o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia dokonano kolejnych pomiarów poziomu hałasu w lokalu nr (...) (w dniach 12 kwietnia 2012 r. i 25 października 2012 r.), w trakcie których ustalono, że w dalszym ciągu poziom hałasu przekracza dopuszczalne wartości maksymalnego poziomu dźwięku A dla pory nocnej (nie stwierdzono już natomiast przekroczeń dla pory dziennej). Z uwagi na te okoliczności postanowieniem z dnia (...) listopada 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w (...) nałożył na Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości (...) grzywnę w celu przymuszenia w wysokości 2.000 zł.

Zauważyć trzeba, że zarzuty skargi koncentrują się na argumencie, iż Wspólnota podejmuje działania w celu zrealizowania nałożonego na nią obowiązku, które to działania doprowadziły do zmniejszenia poziomu hałasu powstającego podczas pracy bramy garażowej na poziomie -1. Rzeczywiście, jak wynika z kolejnych kontrolnych pomiarów hałasu poziom dźwięku przenikającego do lokalu nr (...) wprawdzie zmniejszał się na skutek kolejnych działań podejmowanych przez stronę skarżącą, to jednak nadal przekracza dopuszczalne wartości maksymalnego poziomu dźwięku dla pory nocnej. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) nakładała natomiast na Wspólnotę obowiązek doprowadzenia do obniżenia poziomu hałasu, powstającego podczas otwierania i zamykania bramy garażowej, do wartości maksymalnego dopuszczalnego poziomu dźwięku dla pory dziennej oraz nocnej, zgodnego z obowiązującymi normami. Działania Wspólnoty okazały się zatem niewystarczające i nie doprowadziły do wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji.

Podkreślenia wymaga, że istotą postępowania egzekucyjnego jest zrealizowanie rozstrzygnięć ostatecznych kończących postępowanie administracyjne, których zobowiązany nie wykonał w oznaczonym terminie. Organ egzekucyjny zobligowany jest doprowadzić do całkowitego wykonania przez zobowiązanego obowiązku określonego w tytule wykonawczym. Podjęcie przez zobowiązanego nieskutecznych działań zmierzających do wykonania obowiązku nie uzasadnia jeszcze odstąpienia od egzekucji obowiązku nałożonego ostateczną decyzją. Wbrew oczekiwaniom strony skarżącej, nie można uznać za wykonanie nałożonego obowiązku szeregu prac, które wprawdzie przyczyniły się do zmniejszenia poziomu hałasu, to jednak nie doprowadziły do jego obniżenia do wartości dopuszczalnych. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i nałożenie na zobowiązaną Wspólnotę grzywny w celu przymuszenia było zatem zasadne, skoro obowiązek wynikający z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) nie został wykonany.

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.