Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 652483

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 maja 2009 r.
VII SA/Wa 567/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia oceny technicznej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2009 r., Nr (...)

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 27 lutego 2009 r. J. M. wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2009 r., Nr (...), nakładającego na J. M. obowiązek przedstawienia w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r. oceny technicznej w zakresie spełnienia wymogów bhp, p. poż., higieniczno-sanitarnych wraz ze wskazaniem ewentualnych robót konicznych do wykonania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem, dokonanej zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na sklep, znajdujący się na działce nr ew. (...) w miejscowości S. ul. W. (...).

W uzasadnieniu swojego wniosku strona skarżąca wskazała, iż wykonanie nałożonych na nią obowiązków przed rozpoznaniem niniejszej skargi narazi ją, w przypadku uwzględnienia złożonego przez nią środka odwoławczego, na poniesienie niepotrzebnych kosztów nakazanych ocen technicznych. Zdaniem skarżącej, mając na uwadze wagę zarzucanych skarżonemu postanowieniu uchybień, jak również wynikający z przedłożonego materiału dowodowego brak konieczności sporządzania żądanych ocen technicznych, zwłaszcza w razie spełnienia wymogów higieniczno-sanitarnych, za w pełni zasadne należy uznać wstrzymanie wykonania nałożonych obowiązków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza to, że chodzi o taką szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia do czasu rozpoznania skargi przez Sąd zasługuje na uwzględnienie. Sąd wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć zarówno o ocenę wniosku skarżącego, jak i materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, w aspekcie wystąpienia bądź też niewystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, to jest niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego postanowienia spoczywa na stronie skarżącej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r., FZ 496/2004).

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie zachodzą okoliczności, które przemawiają za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie wykonalności zaskarżonego postanowienia, gdyż wykonanie obowiązku nałożonego ww. postanowieniem może się wiązać z trudnymi do odwrócenia skutkami lub wywołać szkodę znacznych rozmiarów, a mianowicie dotkliwe skutki finansowe, związane z obowiązkiem sporządzenia i dostarczenia nakazanych ocen technicznych.

Wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia ma charakter tymczasowy i nie przesądza o dalszym losie skargi.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.