Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 652482

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2009 r.
VII SA/Wa 566/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sędziowie WSA: Bożena Więch-Baranowska, Jolanta Zdanowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi Starosty K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2009 r. znak (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zwłokę przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę postanowił: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Jak wynika z odpowiedzi na skargę i złożonego do akt postanowienia z dnia (...) kwietnia 2009 r. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak (...), organ uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji na podst. art. 54 § 3 Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W związku z powyższym postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu z art. 161 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.