Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852113

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2014 r.
VII SA/Wa 542/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sędziowie WSA: Ewa Machlejd (spr.), Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A. C. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2014 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.