Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2207195

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
VII SA/Wa 511/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej W. S. i Z. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ze skargi W. S. i Z. S. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie przedstawienia projektu budowlanego zamiennego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 12 maja 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 511/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W. S. i Z. S. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie przedstawienia projektu budowlanego zamiennego.

W dniu 17 maja 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek skarżących, reprezentowanych przez pełnomocnika z urzędu r.pr. M. M., o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku.

Uzasadnienie wyroku zostało doręczone ww. pełnomocnikowi skarżących w dniu 22 czerwca 2016 r.

W dniu 1 lipca 2016 r. wpłynęło do Sądu pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 29 czerwca 2016 r., informujące o cofnięciu pełnomocnictwa dla r.pr. M. M. oraz o ustanowieniu dla skarżących nowego pełnomocnika z urzędu w osobie r.pr. M. R.

W dniu 12 sierpnia 2016 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) pełnomocnik z urzędu skarżących - r.pr. M. R. - wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku z dnia 12 maja 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 p.p.s.a. - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Odpis wyroku z dnia 12 maja 2016 r. wraz z uzasadnieniem został doręczony r.pr. M. M., który na ten dzień był pełnomocnikiem z urzędu skarżących, a zatem termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał w dniu 11 czerwca 2015 r. Uwzględniając jednakże fakt, że 11 czerwca 2016 r. jako ostatni dzień terminu do wniesienia skargi, przypadł na sobotę, to w myśl art. 83 § 2 p.p.s.a. za ostatni dzień terminu należało uznać następny dzień po dniach wolnych, czyli w niniejszym przypadku - poniedziałek 13 czerwca 2016 r.

Natomiast skarga kasacyjna została nadana w Urzędzie Pocztowym, przez aktualnego pełnomocnika - r.pr. M. R., w dniu 12 sierpnia 2016 r. tj. po terminie.

Stanowska Sądu nie zmienia fakt, że r.pr. M. R. został wyznaczony pełnomocnikiem skarżących w ramach postępowania o przyznanie prawa pomocy, już po doręczeniu przez sąd odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem poprzedniemu pełnomocnikowi skarżących. Treść art. 177 § 1 p.p.s.a. jest bowiem jednoznaczna i nie pozostawia wątpliwości, co do początku biegu trzydziestodniowego terminu, czy też możliwości jego przesunięcia z uwagi na toczące się w sprawie postępowanie wpadkowe o przyznanie prawa pomocy obejmujące ustanowienie pełnomocnika. Jeżeli zatem skarżącym (w tym przypadku ich pełnomocnikowi z urzędu) został doręczony odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, to od tego momentu, zgodnie z treścią wskazanego wyżej przepisu, liczony jest bieg terminu do złożenia skargi kasacyjnej niezależnie od tego, czy strona ustanowiła pełnomocnika z wyboru, czy też wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (czy też jak w tym przypadku o jego zmianę). Przewidziany w art. 175 § 1 p.p.s.a. przymus adwokacko-radcowski nie oznacza, że ubieganie się o przyznanie pełnomocnika z urzędu ma wpływ na interpretację art. 177 § 1 p.p.s.a.

Wyjaśnić należy, że w dniu 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którą do art. 177 dodano § 3 w brzmieniu: w razie ustanowienia w ramach prawa pomocy adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego po wydaniu orzeczenia, na wniosek złożony przez stronę, której doręcza się odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym z urzędu, albo przez stronę, która zgłosiła wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia zawiadomienia pełnomocnika o jego wyznaczeniu, jednak nie wcześniej niż od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Zgodnie jednak z treścią art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658), przepis ten nie ma zastosowania do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. przed 15 sierpnia 2015 r. Niniejsza sprawa została wszczęta przed 15 sierpnia 2015 r., a zatem zastosowanie w niej będzie miał art. 177 p.p.s.a. w brzmieniu sprzed nowelizacji.

Oznacza to, że skuteczne wniesienie skargi kasacyjnej po upływie trzydziestodniowego terminu jest możliwe wyłącznie, jeżeli zostanie przywrócony termin do dokonania tej czynności. Przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują bowiem wstrzymania biegu terminów ustawowych. Tak więc również postępowanie w przedmiocie prawa pomocy nie może stanowić i nie stanowi podstawy do wstrzymania lub wydłużenia biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej musi zostać jednak złożony, co w niniejszej sprawie nie nastąpiło.

Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 p.p.s.a. odrzucił więc skargę kasacyjną jako wniesioną po upływie terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.