Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920910

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 492/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. W. na pismo Naczelnego Lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r. znak (...) w przedmiocie informacji o wynikach kontroli postępowania orzeczniczego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę L. W. na pismo Naczelnego Lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r. znak (...) w przedmiocie informacji o wynikach kontroli postępowania orzeczniczego.

Pismem z dnia 22 marca 2012 r. L. W. wniósł pismo zatytułowane "protest", w którym wniósł m.in. o zmianę sędziego oraz unieważnienie postanowienia z dnia 14 marca 2012 r. i przekazania sprawy innemu sędziemu.

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012 r. oddalono wniosek L. W. o wyłączenie sędziego WSA Mirosławy Kowalskiej.

Na mocy zarządzenia sędziego z dnia 27 czerwca 2012 r. pismo L. W. z dnia 22 marca 2012 r. potraktowano jako skargę kasacyjną od postanowienia z dnia 14 marca 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Stosownie do treści § 2 ww. artykułu, przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Natomiast § 3 art. 175 stanowi, że skarga kasacyjna może być sporządzona przez:

1)

doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2)

rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

W niniejszej sprawie skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2012 r. złożył osobiście L. W.

Z akt sprawy wynika, że skarżący nie należy do żadnej z kategorii podmiotów wymienionych w art. 175 p.p.s.a. Nie jest on osobą upoważnioną przez przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do samodzielnego sporządzenia skargi kasacyjnej. W postanowieniu z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn. akt II FZ 19/12, Lex nr 1113639, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przez pojęcie "sporządzenie skargi" należy rozumieć zarówno jej napisanie jak i podpisanie, gdyż wyłącznie podpis oznacza i wprost określa podmiot, który skargę sporządza (por. J.P. Tarno - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz Wyd. LexisNexis 2004 r., str. 249). Jeśli zatem skargę kasacyjną, jak to ma miejsce w sprawie, podpisał osobiście skarżący to oznacza to, że również ją sporządził.

Wniesienie skargi kasacyjnej, która nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika jest niedopuszczalne, a okoliczność ta stanowi nieusuwalny brak skargi kasacyjnej, którego nie można konwalidować przez wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej. Tym samym skarga kasacyjna od postanowienia Sądu z dnia 14 marca 2012 r. o odrzuceniu skargi, sporządzona i wniesiona przez L. W. jest niedopuszczalna.

Na mocy art. 178 w zw. z art. 175 § 1 ww. ustawy wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym odrzuci skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.