Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890544

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 listopada 2012 r.
VII SA/Wa 487/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd (spr.).

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska, Paweł Groński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2012 r. sprawy ze skargi A. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2011 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.